ademTIJD ®

VOOR GROEI EN ONTWIKKELING BIJ PERSOONLIJKE VRAAGSTUKKEN EN BEGELEIDING BIJ MOEILIJKE SITUATIES EN CONFLICTEN

“spreken in vertrouwen, luisteren zonder oordeel”

ALGEMENE VOORWAARDEN

Contact

Deze website is eigendom van ademTIJD.
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®

Contactgegevens:

ademTIJD
Dirk Demolder
Westkapellestraat 101
8301 Knokke-Heist
Tel. 0478/769.141

Ondernemingsnummer: BE 0673.442.987
Bankrekeningnummer: IBAN BE12 0017 8430 4892 – BIC/SWIFT GEBABEBB (BNP Paribas Fortis)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Factuurvoorwaarden

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen verkoper/dienstverlener en de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven. Ingeval de koper een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, wordt hij door de ondertekening van de bestelbon of leveringsbon of ontvangst zonder protest van de factuur geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

In geval van de verkoop van roerende goederen blijven de geleverde goederen eigendom van de verkoper zolang de volledige prijs niet is betaald. Het risico met betrekking tot deze goederen gaat evenwel onmiddellijk vanaf de verzending uit onze lokalen over op de koper.

De facturen zijn, behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper/dienstverlener.

Facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest op gelijk aan 9 % per jaar. Bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag, van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 %, met een minimum van 65,00 Euro, dewelke berekend wordt op basis van het factuurbedrag. Wanneer de verkoper/dienstverlener zijn verplichtingen niet zou nakomen, is de consument, dit is elke natuurlijke of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

Niet-betaling op de vervaldag van facturen maakt alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en bevrijdt de verkoper/dienstverlener van elke verdere uitvoering van zijn verbintenissen.

In geval van koop van roerende goederen heeft de koper heeft het recht zijn bestelling te verbreken of de overeenkomst te annuleren. In dat geval heeft de verkoper het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30 % van het overeengekomen bedrag (onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen), benevens de verplichting van de koper de eventueel reeds geleverde goederen integraal te betalen, en het recht van de verkoper om verdere uitvoering van de verbintenissen op te schorten.

Alle overeenkomsten met de verkoper/dienstverlener worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met de verkoper/dienstverlener of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd om daarvan kennis te nemen.

Workshops en opleidingen: voorwaarden van deelname

Het lesmateriaal van workshops en opleidingen bij ademTIJD is helaas niet voor iedereen geschikt. Bepaalde beperkingen kunnen resulteren in het niet begrijpen of kunnen deelnemen aan werkvormen en oefensessies.

 • de deelnemer verklaart:
  • dat hij/zij op het ogenblik van de start van de opleiding de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt
  • in gezonde fysieke en emotionele toestand te verkeren
  • minstens een jaar vrij te zijn van anti-psychotica, anti-depressiva en slaapmedicatie
  • in gezonde fysieke toestand en heeft geen extra mechanische middelen nodig om te functioneren
  • het leiderschap van de lesgever te erkennen en te respecteren en daarover te communiceren indien nodig.
  • het Intellectueel Eigendomsrecht te respecteren en het materiaal niet zonder schriftelijke toestemming van ademTIJD te gebruiken voor eigen opleidingen of door te geven aan derden. Bij schending worden juridische stappen overwogen.
  • geen beelden of registraties te maken van sessies tijdens de opleiding en respecteert de privacy van de medecursisten
 • tenzij anders vermeld:
  • is voor onze opleidingen minimaal een bachelor niveau of een persoonlijke intake nodig
  • worden de opleidingen in het Nederlands gegeven en het vloeiend beheersen van de Nederlandse taal is dan ook een voorwaarde.

Workshops en opleidingen: weigering van deelname

 • de cursist voldoet niet aan de voorwaarden voor deelname.
 • de cursist heeft in het verleden lesmateriaal gekopieerd zonder schriftelijke toestemming voor eigen trainingen, blog of verwerking in een website of werkt hij/zij samen met iemand die materiaal gekopieerd heeft.
 • de cursist verkondigt op het internet extreme standpunten waardoor spanning kan ontstaan met deelnemers en discussie over het lesmateriaal.
 • de cursist heeft eerder de naam van ademTIJD publiek schade berokkend.
 • de cursist is in het verleden niet komen opdagen voor een opleiding waarvoor aangemeld, zonder te verwittigen of heeft reeds meer dan 3 aanmeldingen geannuleerd.
 • als voor de aanmelding bijkomende procedures, voorwaarden, bijzondere facturatie of communicatie vereist is, kan deelname op basis van dit extra werk geweigerd worden.

Workshops en opleidingen: afspraken

 • de cursist respecteert de buurt, de accomodatie en de medecursist.
 • de gevolgde opleiding is geen moment voor persoonlijke marketing naar medecursisten.
 • de cursist bewaakt zijn eigen prikkelniveau en veroorzaakt geen onnodige prikkels bij medecursisten.
 • de cursist respecteert de lesuren en is tijdig aanwezig.
 • smartphone gebruik is voorzien tijdens de pauzes, niet tijdens de opleiding.
 • nota nemen op een tablet of GSM wordt niet aangemoedigd, maar is mogelijk voor zover het niet storend is voor de medecursisten.
 • foto’s van het lesmateriaal worden niet genomen.
 • tijdens de opleiding kan je enkel water meenemen, andere dranken of eten is niet toegestaan in de lesruimtes.
 • de cursist wordt verwacht deel te nemen aan de oefeningen. Weigering is steeds mogelijk, teveel weigering belemmert wel het leerproces en dan is het aangewezen de opleiding te stoppen.

Workshops en opleidingen: stopzetting

In het geval de cursist de groep verstoort of het leerproces van anderen teveel afremt, kan ademTIJD ten allen tijde het initiatief nemen deze cursist uit de opleiding te verwijderen in het belang van de kwaliteit van het leerproces en de veiligheid van de groep. De niet opgenomen lesgelden worden dan integraal teruggestort, de toegang tot de leergroep stopt. De stopzetting wordt naar de cursist, in respect, gemotiveerd waar mogeljk is en betere alternatieven worden aanbevolen.

Workshops en opleidingen: annulering door de cursist

In geval van annulering, meer dan 1 maand voor de start van de opleiding zijn er geen kosten, reeds betaalde bedragen worden integraal teruggestort. Een nieuwe inschrijving wordt enkel toegelaten maximaal 14 dagen voor de start van de opleiding en mits volledige betaling van de lesgelden.

In geval van annulering minder dan 1 maand voor de start van de opleiding door de cursist zal een vergoeding van 20% van het totale inschrijvingsgeld verschuldigd zijn. Bij annulering na de start van de reeks of opleiding door de cursist of bij niet opdagen zonder verwittiging is terugstorting enkel mogelijk mits medisch attest van definitieve ongeschiktheid en dit enkel voor de “gemiste” dagen.

Geniet de cursist van een combinatievoordeel, dan vervalt dit voordeel als een deel van de combinatie geannuleerd wordt en wordt een mogelijke  terugstorting berekend op basis van de prijs van de losse onderdelen.>/span>

In geval van afwezigheid door overmacht kan de gemiste lesdag ingehaald worden in een volgende editie op voorwaarde dat er een volgende editie is en er 80% aanwezigheid vastgesteld is tijden de editie waarvoor ingeschreven. Dit tenzij anders vermeld bij de voorwaarden voor inschrijving. In geval van flexibele lesdagen dient de klant zijn aanwezigheid te melden en wordt een de deelname vooraf bevestigd door ademTIJD.

Workshops en opleidingen: annulering door de organisatie

De organisator behoudt zich het recht toe om de opleiding te annuleren in het geval onvoldoende deelnemers werden bereikt of om deelname te weigeren of stop te zetten in welk geval het inschrijvingsgeld integraal aan de cursist zal worden terugbetaald.

Geniet de cursist een combinatievoordeel en wordt een deel van het pakket geannuleerd door de organisator, dan blijft het totale voordeel bestaan voor onderdelen die doorgaan en wordt de terugstorting berekend op basis van de normale prijs van het geannuleerde deel.

Een abonnementsformule blijft geldig zolang de opleidingen/workshops gegeven worden. ademTIJD verbindt er zich toe minstens een jaar op voorhand te verwittigen als een opleiding of workshop in abonnementsformule niet meer zal doorgaan, zodat voldoende tijd is het abonnement op te gebruiken.

Is er minder dan een jaar opnametijd, dan kunnen de overgebleven dagen terugbetaald worden aan abonnementsprijs, a rato van de niet opgenomen dagen.

Workshops en opleidingen: inschrijvingsgelden

In het geval de cursist in gebreke blijft om het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 9% op de hoofdsom (vanaf de vervaldag) en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50,00 Euro verschuldigd zijn.

Het inschrijvingsgeld omvat de training ter plaatse. De cursisten dienen zelf op hun manier nota te nemen van het lesmateriaal.

Diverse

ademTIJD maakt gebruik van beeldregistratie voor diefstalbeveiliging. Deze beelden kunnen verstrekt worden aan politie en justitie.

De door de organisator georganiseerde opleiding is geen medisch advies en vervangt dit evenmin. De gegeven opleidingen hebben een aanvullende en ondersteunende functie en vervangen geenszins een medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.

De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade (materieel – moreel). De cursist verklaart de organisator en de lesgevers te ontheffen van elke aansprakelijkheid/vordering tot schadevergoeding (behoudens opzet of bedrog of schade die valt onder de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid) naar aanleiding van de door hem/haar bijgewoonde workshops/opleidingen/lessen.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Wijzigingen

ademTIJD behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden aan te passen, het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Laatste wijziging: 26 september 2019
Copyright 2016 – 2019 ademTIJD ®, alle rechten voorbehouden.
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®