BIJ (ECHT)SCHEIDING

Scheidingsbemiddeling

Scheiden, wat nu?

Als de brokken echt niet meer te lijmen zijn, is een scheiding onvermijdelijk.

Bij een scheiding is er teleurstelling, frustratie, woede en verdriet… emoties die in deze moeilijke periode nogal binnenkomen.

Naast het verwerken van het besluit om te gaan scheiden, zullen er in deze periode ook afspraken moeten worden gemaakt over de toekomst. Er moeten heel wat belangrijke beslissingen genomen worden. Het is daarom heel belangrijk de zaken goed te regelen voor jezelf, je partner en eventuele kinderen. Een partnerrelatie kan je wel verbreken, maar ouder blijf je immers voor het leven!

Het is dan ook noodzakelijk dat ouders hun verantwoordelijkheid opnemen en een goede regeling uitwerken voor de verdere opvoeding van hun gemeenschappelijke kinderen. Een scheiding, gehuwd of samenwonend, kan daarom een heel complex gebeuren zijn… fiscale, juridische en notariële aspecten spelen immers mee.

ademTIJD, door de federale overheid erkend Familiaal Bemiddelaar kan jullie hierbij helpen.

 • door het geven van informatie over juridische en praktische zaken

 • door het begeleiden van beide partners zodat iedereen naar elkaars standpunten en belangen luistert, ook deze van de kinderen.

 • door het uitwerken van correcte afspraken die de partners zelf afsluiten en waar beide partners achter kunnen staan

 • door deze afspraken in een scheidingsovereenkomst en/of ouderschapsovereenkomst op te maken 

 • door deze scheidingsovereenkomst en/of ouderschapsovereenkomst te laten bekrachtigen bij de bevoegde rechtbank

Hoe wordt er te werk gegaan?

EERSTE
KENNISMAKING

Tijdens dit kennismakingsgesprek met beide partners, bespreken we de situatie en bekijken we waar de knopen zitten. Iedere scheiding blijft tenslotte maatwerk.

Het verloop van de bemiddeling alsook de werkingsprincipes en de tarieven worden eveneens tijdens dit  eerste gesprek verduidelijkt

Dit kennismakingsgesprek wordt tenslotte verwerkt in een bemiddelingsprotocol en door beide partners ondertekend.
Hierin worden een aantal duidelijke afspraken en regels opgenomen, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovenal de discretie van de bemiddeling zal respecteren.

BESPREKINGEN
(vervolgafspraken)

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor beide partners een akkoord willen bereiken.

 • wat vinden jullie belangrijk?
 • waar hebben jullie nood aan?
 • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan?
 • wat zijn de implicaties van de oplossing?
 • kan iedereen hier zich in vinden?

Samen wordt er gezocht naar concrete afspraken, die vervolgens in een EOT overeenkomst worden vastgelegd.

OVEREENKOMST
(vervolgafspraken)

De EOT overeenkomst wordt in zijn totaliteit uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door beide partners.

De EOT overeenkomst bestaat uit 4 deelovereenkomsten:

 • de verdeling van de rekeningen, beleggingen, inboedel,…
 • de woning
 • de kinderen (ouderschapsovereenkomst)
 • afspraken rond conflictbeheersing

Na het ondertekenen wordt de EOT overeenkomst aan de bevoegde rechtbank bezorgt voor uitvoering.

Het is de visie van ademTIJD om jullie in een zo kort mogelijk traject te helpen!

ademTIJD zorgt ervoor dat alles in een vertrouwelijke, veilige en serene sfeer gebeurt.
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor beide partners… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD geeft je weer RUIMTE die JULLIE nodig hebben!

Tarief: bemiddeling bij (echt)scheiding.

Gesprek met beide partners:

100 € /per uur (per koppel)

Eventuele
dossierkosten:

650 € /overeenkomst of EOT

TIP :
indien je een persoonlijke rechtsbijstandverzekering hebt, controleer dan altijd even of bemiddelingskosten vergoed kunnen worden!

Afspraak maken

… of maak een telefonische
afspraak via 0478/769.141

Tarief: bemiddeling bij (echt)scheiding.

Gesprek met
beide partners:

100 € /per uur (per koppel)

Eventuele
dossierkosten:

650 € /overeenkomst of EOT

TIP :
indien je een persoonlijke rechtsbijstandverzekering hebt, controleer dan altijd even of bemiddelingskosten vergoed kunnen worden!

Afspraak maken

… of maak een telefonische
afspraak via 0478/769.141

Veelgestelde vragen

BIJ (ECHT)SCHEIDING

Bij bemiddeling betaalt elk partij mee in het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij het begin van de gesprekken.

De grondslag van de bemiddeling is gelegen in de vrije wil van partijen in geschil om al dan niet in een bemiddelingstraject te stappen. Het is dus een vrije keuze.

Vandaar dat de partijen in alle vrijheid zelf hun bemiddelaar kunnen kiezen.

De kosten van een bemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, ook zal er met onderstaande (eventuele) bijkomende kosten rekening moeten worden gehouden:

Fonds voor tweedelijnsbijstand (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het neerleggen van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er per persoon een bijdrage betaald worden voor het fonds van tweedelijnsbijstand (artikel FOD Justitie).

Rolrechten of Griffierechten (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het laten homologeren (uitvoerbaar maken van een overeenkomst bij akte) van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er steeds een rolrecht betaald worden (artikel FOD Justitie).

Eventuele kosten gemeente:
alle kosten voor benodigde documenten…

 • uittreksel huwelijksakte
 • uittreksel geboorteaktes (+ de kinderen indien van toepassing)
 • bewijs van nationaliteit met vermelding van woonst

Eventuele notariskosten:
alle kosten bij een eventuele inkoop van een onroerend goed (notariële akte, miserietaks, …).

Eventuele kosten fiscalist(en)/boekhouder(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij een externe fiscalist/boekhouder.

Eventuele kosten deskundige(n)/expert(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe deskundigen en/of experts.

Eventuele kosten gerechtsdeurwaarder(s):
alle kosten voor eventuele gerechtelijke invordering(en) via een gerechtsdeurwaarder.

Bij een gerechtelijke bemiddeling:
bijkomende administratieve kosten voor gerechtelijke bemiddeling.

Bij verplichte verschijning van de bemiddelaar op de rechtbank:
indien de bemiddelaar op vraag van de rechter/rechtbank/wet moet verschijnen op de rechtbank, dan wordt er een tarief van 80€ /per uur (aanwezigheid en wachttijden) en 0,50€ /per km (verplaatsingskosten heen & terug) aangerekend.

Na een scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten… zoals de verhuis, het inrichten van de nieuwe woning, de schatting van de oude woning, de verkoop van de oude woning, het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening….

De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Wil je meer weten over het wetgevende kader rond de kosten van een bemiddeling, lees dan zeker even dit bericht van de Federale Bemiddelingscommissie.

Buitengerechtelijke of vrijwillige bemiddeling:
Op volledig eigen initiatief van de partijen en buiten de rechtbank om.

Gerechtelijke bemiddeling:
Op initiatief van een rechter of van de partijen zelf dewelke reeds voor een rechtbank zijn verschenen en waarbij reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart.

Een ouderschapsplan is een overeenkomst voor minderjarige kinderen en onderdeel van een EOT scheidingsovereenkomst waarin de ouders afspraken maken over de uitoefening van hun ouderschap.

Voor samenwonenden is het ouderschapsplan een overeenkomst en een document op zich dat optioneel kan gehomologeerd (afdwingbaar gemaakt) worden door de familierechtbank.

Afspraken over het gezag, verblijf en de kosten zijn wettelijk verplicht voor gehuwde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag).

Het ouderschapsplan is een overeenkomst en bestaat uit:

 • hoe de ouders de zorg en opvoeding verdelen
 • hoe de ouders de omgang met de kinderen regelen (verblijfsregeling)
 • hoe de ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze
 • de kosten van de verzorging en opvoeding (onderhoudsbijdrage kind)
 • eventueel bijkomende afspraken

Een EOT scheidingsovereenkomst (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming) is een document waarin u en uw partner samen afspraken hebben vastgelegd rondom de echtscheiding.

De EOT scheidingsovereenkomst bestaat uit vier deelovereenkomsten:

 • de verdeling van de rekeningen, beleggingen, inboedel,…
 • de woning
 • de kinderen (ouderschapsovereenkomst)
 • afspraken rond conflictbeheersing

De bemiddelaar organiseert, begeleidt en stuurt een bemiddelingsproces, hij is onafhankelijk en onpartijdig. De bemiddelaar luistert naar elke partij en probeert door middel van communicatietechnieken de dialoog tussen de partijen terug op gang te brengen. Hij helpt hen vervolgens zelf een oplossing voor hun conflict  te vinden waarbij de bemiddelaar geen beslissing(en) oplegt maar het proces enkel vergemakkelijkt (faciliteert).

Het proces van bemiddeling werkt aan de hand van een aantal werkingsprincipes:

VRIJWILLIGHEID:
De betrokken partijen kiezen vrijwillig voor bemiddeling.

VERTROUWELIJKHEID:
Elk bemiddelingsgesprek gebeurt strikt vertrouwelijk.

NEUTRALITEIT:
De bemiddelaar stelt zich neutraal (meerzijdig partijdig) op… maw hij kiest geen partij en zorgt er eveneens voor dat het evenwicht tussen alle partijen niet verstoord wordt.

TRANSPARANTIE:
De bemiddelaar verduidelijkt aan alle betrokken partijen zijn rol, zijn mogelijkheden en beperktheden, het doel en de grenzen van het bemiddelingsaanbod.

Een erkend bemiddelaar verbindt zich ertoe de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op grond van art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen.

Deze gedragscode werd vastgesteld bij beslissing van 18 oktober 2007 “betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar” en gepubliceerd op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

De gedragscode is geïnspireerd op de Europese gedragscode voor de bemiddelaars en bevat de algemene internationaal aanvaarde basisregels betreffende bemiddeling.

Lees hier de gedragscode.

Bemiddeling is een middel om moeilijke situaties of conflicten op te lossen waarbij een derde, de bemiddelaar, de onderhandelingen tussen partijen stuurt met de bedoeling om samen tot een oplossing te komen.

Het opmaken van een overeenkomst (EOT, ouderschapsovereenkomst of dading) brengt steeds dossierkosten met zich mee omdat deze volledig uitgeschreven overeenkomst conform aan alle voorwaarden, na ondertekening door alle partijen, wordt neergelegd bij de daarvoor bevoegde rechtbank om daarna door de rechter omgezet te worden in een akkoordvonnis zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht verkrijgt.

Indien er geen overeenkomst (EOT, ouderschapsovereenkomst of dading) moet worden opgemaakt, dan zijn er ook geen dossierkosten hieromtrent.

Bij een Echtscheiding bij Onderlinge Toestemming (EOT) regelen de partners zelf – met de hulp van een bemiddelaar – de afspraken over de kinderen, het huis en de goederen.

Bij een Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting (EOO) is er een procedure met advocaten voor de rechtbank. De rechter beslist over de kinderen, het huis en de goederen wanneer partijen er niet uit raken. Vaak resulteert dit in een vechtscheiding met een jarenlange pijnlijke en dure procedureslag, waarvan vooral de kinderen uiteindelijk het slachtoffer worden.

Ja natuurlijk… doch enkel in onderling overleg via bemiddeling en niet meer over de eerder gemaakte afspraken van vereffening en verdeling!

Een nieuw ouderschapsbemiddeling kan immers ontstaan bij situaties zoals een nieuwe partner, een nieuw samengesteld gezin of ouder wordende kinderen.

De verblijfsregeling of de kostenregeling kan eveneens herbekeken worden… maar meestal met fiscale gevolgen.

Tenslotte zal de rechter steeds een beslissing nemen in het belang van het kind.

ademTIJD hanteert een uurtarief waarbij één sessie 1 uur duurt. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

De gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als de gesprekken langer duren betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50%.

NEEN, dit kan jammer genoeg niet!

ademTIJD als bemiddelaar stelt zich steeds meerzijdig partijdig op, wat betekent dat er ZONDER VOORKENNIS of VOOROORDEEL beurtelings en met een even grote betrokkenheid geluisterd zal worden naar de behoeften, verlangens en bezorgdheden van alle partijen.

Een bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk – wat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden BUITEN DE CONTEXT  van de bemiddeling.

Indien er met één van de partijen reeds 1 of meerdere coach sessies zijn opgestart, dan kan ademTIJD als NEUTRALE en ONPARTIJDIGE bemiddelaar zich niet meer meerzijdig partijdig opstellen.

Klanten welke coach sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor bemiddeling.

Klanten welke bemiddeling  sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor coaching TIJDENS hun bemiddelingsproces.

Of u een advocaat of een bemiddelaar inschakelt bij een echtscheiding hangt af van een aantal zaken:

 • praten jullie nog met elkaar?
 • wensen jullie samen tot een overeenkomst te komen?
 • zijn er reeds éénzijdige stappen genomen?
 • bent u gedagvaard?

Een advocaat werkt voor één partij namelijk zijn of haar cliënt. De advocaat staat zijn of haar cliënt bij met juridische raad, begeleidt en verdedigt hem of haar in de loop van de juridische procedures.

Een bemiddelaar daarentegen werkt voor de beide partijen tegelijkertijd. Een bemiddelaar begeleidt de betrokkenen zodat zij zelf een oplossing voor hun conflict uitwerken.

ADVOCAAT BEMIDDELAAR
werkt voort één cliënt werkt voor beide partijen
is onafhankelijk is onafhankelijk
is partijdig, kiest voor zijn cliënt neutraal en onpartijdig, kiest geen partij
geeft raad en verdedigt zijn cliënt informeert en helpt de betrokkenen zelf hun oplossing uit te werken
focus op het belang van zijn cliënt focus op de belangen van alle betrokkenen
gebonden aan beroepsgeheim gebonden aan beroepsgeheim
pleit opdat zijn cliënt zou winnen faciliteert zodat de betrokkenen zelf, samen een duurzame oplossing uitwerken waar ze kunnen achter staan
het resultaat is een uitspraak door de rechter het resultaat is een bemiddelingsovereenkomst die kan gehomologeerd worden waardoor het de  uitvoeringskracht van vonnis krijgt
kost voor 1 cliënt 1 kost voor alle partijen samen

ALGEMEEN

ademTIJD is NIET verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ongevallen en/of letsel(s) en verlies/beschadiging van goederen.

ademTIJD biedt een luisterend oor, geen pasklare antwoorden en/of oplossingen, noch juridische, financiële of materiële hulp… eveneens wordt het recht behouden om een klant uit te sluiten en/of te weigeren.

Wanneer je onvoorzien later aanwezig zal zijn op een afspraak, gelieve dan meteen telefonisch contact op te nemen via het telefoonnummer 0478/769.141

De mogelijkheid bestaat dan dat de gemaakte afspraak moet worden ingekort aan hetzelfde geldende tarief of worden geannuleerd. 

Gemiste afspraken zullen steeds volledig worden aangerekend.

Bij ademTIJD wordt uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt tijdens sessies en workshops, daarenboven worden alle bemiddelingsgesprekken alleen naar Belgisch recht gehouden.

Een coaching- of bemiddelingsgesprek gebeurt altijd persoonlijk in de pratkijk… daarom kan een gesprek NIET plaatsvinden via SMS of andere online chat diensten zoals WhatsApp, Skype, Messenger, enz…

ademTIJD wil immers alle gesprekken strikt vertrouwelijk behandelen en wil tevens ervoor zorgen dat deze gesprekken steeds in een veilige en serene sfeer kunnen gebeuren.

Minderjarigen (onder 18 jaar) worden enkel toegelaten bij aanwezigheid van ouder of voogd.

Er is steeds voldoende plaats om te parkeren in de straat of omliggende straten. Hou evenwel rekening met “betalend parkeren”, “winkel parkeren” of “blauwe zone”! Parkeren is steeds op eigen risico.

Meer informatie omtrent het parkeerbeleid in Knokke-Heist kan u terugvinden via deze link.

De praktijk van ademTIJD is eveneens makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen en beschikt ook over 2 parkings (Stationsplein en Scheurleg).

Een routebeschrijving naar de praktijk van ademTIJD kan makkelijk via deze link van Google Maps.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Parking omgeving ademTIJD

De Lijn: bus

De bushalte “F. Timmermansstraat” van lijnnummer 3 (Ramskapelle / Heist / Knokke) ligt op 50m van de praktijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Openbaar vervoer, bushaltes, ademTIJD


Andere informatie van De Lijn voor Knokke-Heist en omgeving (bus, belbus, kusttram) kan je via deze link terugvinden.

Het netplan voor West-Vlaanderen vind je terug via deze link.

NMBS: trein

Knokke-Heist telt 3 NMBS-stations: Knokke, Duinbergen, Heist. Om het uur hebt u er een rechtstreekse trein van en naar Brugge, Gent, Brussel en Leuven. In het hoogseizoen rijdt u om het halfuur van of naar Brugge.

Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen van de praktijk.
Via deze link plan je jouw treinreis.

Meer informatie aangaande de bescherming van je persoonsgegevens kan je hier terugvinden.

Een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf! Indien er nadien wordt geannuleerd, zal er een vergoeding aangerekend worden van 50% aan het tarief van de geannuleerde afspraak.

Gemiste afspraken zullen volledig worden aangerekend!

ademTIJD werkt steeds met directe betaling, maw onmiddellijk na afloop van een gesprek.

Je kan cash afrekenen of betalen via de app van Bancontact/Payconiq, er is weliswaar géén betaalterminal aanwezig.

De afspraken gaan steeds door op het praktijkadres: Westkapellestraat 101 te 8301 Knokke-Heist.

Respecteer je eigen vrijheid om te spreken en te luisteren tijdens een gesprek door je GSM op voorhand volledig uit te schakelen.

Het is verboden om audio & video opnames en foto’s te maken tijdens gesprekken.

ademTIJD wil immers alle gesprekken strikt vertrouwelijk behandelen en wil tevens ervoor zorgen dat deze gesprekken steeds in een veilige en serene sfeer kunnen gebeuren.