BEMIDDELING BIJ CONFLICTEN IN ORGANISATIES

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor. Ook in uw organisatie!

Deze conflicten kunnen veel last en negatieve gevolgen opleveren, zowel voor zij die erbij betrokken zijn als voor de gehele organisatie. Denken we maar aan oa. overmatige stress, burn-out, ziekte, verlaagde arbeidsvoldoening, ontslag en zelfs tot serieuze reputatieschade voor uw organisatie!

Verstoorde arbeidsrelaties kunnen diep ingrijpen! Naast tijd en geld kosten conflicten een hoop negatieve energie, niet zelden hebben ze invloed op de rest van de organisatie.

Conflicten in organisaties kunnen zich immers voordoen tussen twee personen, zoals conflicten met een collega(s), leidinggevende(n), team(s), leerling/ouders, leerling/leerling, directie… maar kunnen ook meerdere betrokkenen omvatten tot een volledig team, afdelingen onderling of zelfs de volledige organisatie!

ademTIJD, life coach, bemiddelaar, vertrouwenspersoon, coaching, bemiddeling, erkend bemiddelaar, begeleiding, business coach, sociaal bemiddelaar, familiaal bemiddelaar, Dirk Demolder, Knokke-heist

1 op de 3 werknemers
ervaart dagelijks

werkstress, pesten, conflicten, discriminatie, agressie, geweld of ongewenst seksueel gedrag op het werk!

EN WAT MET ONGEWENSTE SITUATIES OP DE WERKVLOER?

Wanneer u als werkgever geen aandacht geeft aan ongewenste situaties zoals werkstress, pesten, conflicten, discriminatie, agressie, geweld of ongewenst seksueel gedrag kan dit op korte termijn explosief worden in uw organisatie.

Hoe een werknemer zich voelt op de werkvloer, heeft niet alleen invloed op zijn functioneren, maar ook op zijn gezondheid. Langdurige werkstress kan leiden tot demotivatie, conflicten, burn-out, gezondheidsproblemen, ziekteverzuim en uiteindelijk tot arbeidsongeschiktheid. Immers, bij langdurig uitvallen is de stap terug naar de organisatie extra moeilijk geworden!

Aandacht voor psychosociaal welzijn op de werkvloer zorgt voor een goede werksfeer en voor een goed gevoel op de werkvloer… wat resulteert in een lager ziekteverzuimcijfer, tevredenheid en productiviteit van alle medewerkers. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan ervoor zorgen dat deze ongewenste situaties kunnen gemeld worden.

Sinds 2007 (KB 17/5/2007) bestaat er een wet die de werknemer beschermt tegen ongewenste situaties op het werk. Deze wet bepaalt de preventieve aanpak, een procedure in geval van falen en een bescherming van de betrokkenen. De vertrouwenspersoon speelt hierin een sleutelpositie!

Een vertrouwenspersoon heeft steeds een objectieve rol waarbij de werknemers hun hart kunnen lichten, hij luistert, adviseert en bemiddelt bij ongewenste situaties… zodat u als werkgever daar weer verder mee aan de slag kunt.

. . . ALS EXTERN VERTROUWENSPERSOON

De rol van vertrouwenspersoon is intern soms moeilijk te combineren met andere functies en vaak is er een te hoge drempel voor de werknemer om de interne vertrouwenspersoon te contacteren. Meestal komt ook het aspect vertrouwelijkheid om de hoek kijken, om nog maar te zwijgen over de perceptie van neutraliteit!

Daarom is het een goede optie om ademTIJD als een externe vertrouwenspersoon in te schakelen wanneer:

  • er sprake is van agressie, geweld, seksuele intimidatie of pesten

  • het voor de werknemer belangrijk is, dat zijn klacht in vertrouwelijke sfeer besproken wordt

De expertise van ademTIJD heeft hierin een grote meerwaarde ten opzichte van de interne medewerker die deze rol als vertrouwenspersoon ‘moet’ opnemen bovenop zijn dagdagelijkse taken.

Als extern vertrouwenspersoon probeert ademTIJD samen de knoop te ontwarren via informele procedures welke immers minder zwaar wegen en daardoor minder energie gaan kosten dan bij formele procedures.

Hoe wordt er tewerk gegaan als vertrouwenspersoon?

Tijdens deze gesprekken biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor aan… in de meeste gevallen volstaan één of twee gesprekken.

Het lucht mensen dikwijls enorm op als ze hun verhaal kunnen doen… er is ruimte om te ventileren over hun situatie.

Indien het echter een moeilijker probleem is, dan zoeken de vertrouwenspersoon en de werknemer beiden naar een oplossing.
De vertrouwenspersoon fungeert wel niet als ‘de oplosser’ van het probleem… er wordt niets opgedrongen.

Tijdens deze gesprekken worden alle mogelijke informele en formele interventiemogelijkheden uitgelegd.

Wanneer er geen oplossing werd gevonden tijdens de informele fase, kan er worden overgegaan naar een formele fase waarbij de rol van vertrouwenspersoon beperkter is.

De vertrouwenspersoon brengt de preventieadviseur en de werkgever op de hoogte en eventueel ook de externe preventiedienst.

In dit formeel proces volgt men een wettelijk kader.

. . . ALS BEMIDDELAAR

Bemiddeling is een middel om moeilijke situaties of conflicten op te lossen waarbij een derde, de bemiddelaar, de onderhandelingen tussen partijen stuurt met de bedoeling om samen tot een oplossing te komen.

Een procedure via de rechtbank met advocaten is tijdrovend, duur, belastend en zorgt vaak voor onherstelbare schade tussen partijen… mede door het afstandelijke, officiële en soms vijandige karakter van de gehele procedure.

Advocaten zullen immers de zaak van hun cliënt op de rechtbank bepleiten, ieder enkel met het belang van hun EIGEN cliënt in het achterhoofd!

De bemiddelaar, daartegenover, organiseert, begeleidt en stuurt een bemiddelingsproces, hij is onafhankelijk en onpartijdig (neutraal) . De bemiddelaar luistert naar elke partij en probeert door middel van communicatietechnieken de dialoog tussen de partijen te herstellen en terug op gang te brengen. Hij helpt hen vervolgens te onderhandelen en daardoor zelf een oplossing voor hun conflict te vinden waarbij de bemiddelaar zelf geen beslissing(en) oplegt maar het proces enkel vergemakkelijkt (faciliteert).

Bovendien vermijd bemiddeling toekomstige conflicten, partijen zijn immers na een geslaagde bemiddeling veelal in staat om een nieuw meningsverschil op een constructieve manier aan te pakken.

Hoe wordt er tewerk gegaan als bemiddelaar?

Tijdens deze gesprekken bespreekt de bemiddelaar de situatie met alle partijen en wordt er gekeken waar de knopen zitten.

Tijdens het eerste gesprek worden de kern- en werkingsprincipes alsook het verloop van de bemiddeling verduidelijkt. Alsook wordt door alle partijen een ‘bemiddelingsprotocol’ ondertekend. Hierin worden een aantal duidelijke afspraken en regels opgenomen, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovenal de discretie van de bemiddeling zal respecteren.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor alle partijen een akkoord willen bereiken… samen wordt er gezocht naar concrete afspraken.

  • wat vinden jullie belangrijk?
  • waar hebben jullie nood aan?
  • welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan?
  • wat zijn de implicaties van de oplossing?
  • kan iedereen hier zich in vinden?

De gemaakte afspraken worden in een overeenkomst vastgelegd.

Deze opgemaakte overeenkomst wordt in zijn totaliteit uitgeschreven en nagelezen, om nadien te worden ondertekend door alle partijen.

DE VISIE VAN ademTIJD:

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en geeft daarom weer RUIMTE daar waar UW bedrijf nood aan heeft!

Meer info over de visie, missie en waarden van ademTIJD? Volg dan deze link …

WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN BEMIDDELEN?

WAAROM KIEZEN VOOR BEMIDELING BIJ ademTIJD?

WAT ZIJN DE TARIEVEN VOOR BEMIDDELING?

HEB JE NOG VRAGEN?

Bekijk hier onze ‘veelgestelde vragen’ indien je nog met vragen zit of extra verduidelijking wilt.

CONTACT

Blijf je met een vraag zitten? Neem dan hier contact op via het contactformulier… wij helpen je graag verder!

ademTIJD, life coach, bemiddelaar, vertrouwenspersoon, coaching, bemiddeling, erkend bemiddelaar, begeleiding, business coach, sociaal bemiddelaar, familiaal bemiddelaar, Dirk Demolder, Knokke-heist

… of maak een telefonische
afspraak via 0478/769.141