CONFLICTBEMIDDELING

Conflicten tussen medewerkers

Overal waar mensen samenwerken komen conflicten voor.

Ze kunnen veel last en negatieve gevolgen opleveren, zowel voor zij die erbij betrokken zijn als voor de gehele organisatie.

Denken we maar aan oa. overmatige stress, ziekte, verlaagde arbeidsvoldoening, ontslagvergoedingen en reputatieschade.

Verstoorde arbeidsrelaties kunnen diep ingrijpen, ook voor de werkgever. Het in redelijkheid eens worden met elkaar, is steeds voor alle partijen beter.

Naast tijd en geld kosten arbeidsconflicten een hoop negatieve energie. Niet zelden hebben arbeidsconflicten een negatieve invloed op de rest van het bedrijf of de organisatie.

Conflicten in organisaties kunnen zich immers voordoen tussen twee personen, maar kunnen ook meerdere betrokkenen omvatten, tot zelfs een volledig team of zelfs tussen teams en afdelingen onderling.

ademTIJD, door de federale overheid erkend Sociaal Bemiddelaar, kan hierbij helpen.

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD geeft weer RUIMTE daar waar UW bedrijf nood aan heeft!

Tarief: conflictbemiddeling op het werk.

Traject:

via offerte

Interesse?
Contacteer ademTIJD geheel vrijblijvend via …

online contact formulier
e-mail: info @ ademTIJD.be
telefoon: 0478/769.141

Tarief: conflictbemiddeling op het werk.

Traject:

via offerte

Interesse?
Contacteer ademTIJD geheel vrijblijvend via …

online contact formulier
e-mail: info @ ademTIJD.be
telefoon: 0478/769.141

Veelgestelde vragen

CONFLICTBEMIDDELING OP HET WERK

De grondslag van de bemiddeling is gelegen in de vrije wil van partijen in geschil om al dan niet in een bemiddelingstraject te stappen. Het is dus een vrije keuze.

Vandaar dat de partijen in alle vrijheid zelf hun bemiddelaar kunnen kiezen.

Een vertrouwenspersoon vangt werknemers van een onderneming op met psychosociale problemen, slachtoffers van ongewenste gedragingen, agressie, problemen of communicatieproblemen met collega’s of leidinggevenden. Een vertrouwenspersoon heeft een objectieve rol waarbij werknemers hun hart kunnen luchten.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, ook tegenover de werkgever. Hij werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en mag niet oordelen over het functioneren van een medewerker.

De kosten van een bemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, ook zal er met onderstaande (eventuele) bijkomende kosten rekening moeten worden gehouden:

Fonds voor tweedelijnsbijstand (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het neerleggen van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er per persoon een bijdrage betaald worden voor het fonds van tweedelijnsbijstand (artikel FOD Justitie).

Rolrechten of Griffierechten (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het laten homologeren (uitvoerbaar maken van een overeenkomst bij akte) van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er steeds een rolrecht betaald worden (artikel FOD Justitie).

Eventuele kosten gemeente:
alle kosten voor benodigde documenten…

  • uittreksel huwelijksakte
  • uittreksel geboorteaktes (+ de kinderen indien van toepassing)
  • bewijs van nationaliteit met vermelding van woonst

Eventuele notariskosten:
alle kosten bij een eventuele inkoop van een onroerend goed (notariële akte, miserietaks, …).

Eventuele kosten fiscalist(en)/boekhouder(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij een externe fiscalist/boekhouder.

Eventuele kosten deskundige(n)/expert(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe deskundigen en/of experts.

Eventuele kosten gerechtsdeurwaarder(s):
alle kosten voor eventuele gerechtelijke invordering(en) via een gerechtsdeurwaarder.

Bij een gerechtelijke bemiddeling:
bijkomende administratieve kosten voor gerechtelijke bemiddeling.

Bij verplichte verschijning van de bemiddelaar op de rechtbank:
indien de bemiddelaar op vraag van de rechter/rechtbank/wet moet verschijnen op de rechtbank, dan wordt er een tarief van 80€ /per uur (aanwezigheid en wachttijden) en 0,50€ /per km (verplaatsingskosten heen & terug) aangerekend.

Na een scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten… zoals de verhuis, het inrichten van de nieuwe woning, de schatting van de oude woning, de verkoop van de oude woning, het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening….

De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Wil je meer weten over het wetgevende kader rond de kosten van een bemiddeling, lees dan zeker even dit bericht van de Federale Bemiddelingscommissie.

Buitengerechtelijke of vrijwillige bemiddeling:
Op volledig eigen initiatief van de partijen en buiten de rechtbank om.

Gerechtelijke bemiddeling:
Op initiatief van een rechter of van de partijen zelf dewelke reeds voor een rechtbank zijn verschenen en waarbij reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart.

De bemiddelaar organiseert, begeleidt en stuurt een bemiddelingsproces, hij is onafhankelijk en onpartijdig. De bemiddelaar luistert naar elke partij en probeert door middel van communicatietechnieken de dialoog tussen de partijen terug op gang te brengen. Hij helpt hen vervolgens zelf een oplossing voor hun conflict  te vinden waarbij de bemiddelaar geen beslissing(en) oplegt maar het proces enkel vergemakkelijkt (faciliteert).

Het proces van bemiddeling werkt aan de hand van een aantal werkingsprincipes:

VRIJWILLIGHEID:
De betrokken partijen kiezen vrijwillig voor bemiddeling.

VERTROUWELIJKHEID:
Elk bemiddelingsgesprek gebeurt strikt vertrouwelijk.

NEUTRALITEIT:
De bemiddelaar stelt zich neutraal (meerzijdig partijdig) op… maw hij kiest geen partij en zorgt er eveneens voor dat het evenwicht tussen alle partijen niet verstoord wordt.

TRANSPARANTIE:
De bemiddelaar verduidelijkt aan alle betrokken partijen zijn rol, zijn mogelijkheden en beperktheden, het doel en de grenzen van het bemiddelingsaanbod.

Een erkend bemiddelaar verbindt zich ertoe de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op grond van art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen.

Deze gedragscode werd vastgesteld bij beslissing van 18 oktober 2007 “betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar” en gepubliceerd op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

De gedragscode is geïnspireerd op de Europese gedragscode voor de bemiddelaars en bevat de algemene internationaal aanvaarde basisregels betreffende bemiddeling.

Lees hier de gedragscode.

Bemiddeling is een middel om moeilijke situaties of conflicten op te lossen waarbij een derde, de bemiddelaar, de onderhandelingen tussen partijen stuurt met de bedoeling om samen tot een oplossing te komen.

NEEN, dit kan jammer genoeg niet!

ademTIJD als bemiddelaar stelt zich steeds meerzijdig partijdig op, wat betekent dat er ZONDER VOORKENNIS of VOOROORDEEL beurtelings en met een even grote betrokkenheid geluisterd zal worden naar de behoeften, verlangens en bezorgdheden van alle partijen.

Een bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk – wat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden BUITEN DE CONTEXT  van de bemiddeling.

Indien er met één van de partijen reeds 1 of meerdere coach sessies zijn opgestart, dan kan ademTIJD als NEUTRALE en ONPARTIJDIGE bemiddelaar zich niet meer meerzijdig partijdig opstellen.

Klanten welke coach sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor bemiddeling.

Klanten welke bemiddeling  sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor coaching TIJDENS hun bemiddelingsproces.

Of u een advocaat of een bemiddelaar inschakelt bij een echtscheiding hangt af van een aantal zaken:

  • praten jullie nog met elkaar?
  • wensen jullie samen tot een overeenkomst te komen?
  • zijn er reeds éénzijdige stappen genomen?
  • bent u gedagvaard?

Een advocaat werkt voor één partij namelijk zijn of haar cliënt. De advocaat staat zijn of haar cliënt bij met juridische raad, begeleidt en verdedigt hem of haar in de loop van de juridische procedures.

Een bemiddelaar daarentegen werkt voor de beide partijen tegelijkertijd. Een bemiddelaar begeleidt de betrokkenen zodat zij zelf een oplossing voor hun conflict uitwerken.

ADVOCAAT BEMIDDELAAR
werkt voort één cliënt werkt voor beide partijen
is onafhankelijk is onafhankelijk
is partijdig, kiest voor zijn cliënt neutraal en onpartijdig, kiest geen partij
geeft raad en verdedigt zijn cliënt informeert en helpt de betrokkenen zelf hun oplossing uit te werken
focus op het belang van zijn cliënt focus op de belangen van alle betrokkenen
gebonden aan beroepsgeheim gebonden aan beroepsgeheim
pleit opdat zijn cliënt zou winnen faciliteert zodat de betrokkenen zelf, samen een duurzame oplossing uitwerken waar ze kunnen achter staan
het resultaat is een uitspraak door de rechter het resultaat is een bemiddelingsovereenkomst die kan gehomologeerd worden waardoor het de  uitvoeringskracht van vonnis krijgt
kost voor 1 cliënt 1 kost voor alle partijen samen

ALGEMEEN

ademTIJD is NIET verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ongevallen en/of letsel(s) en verlies/beschadiging van goederen.

ademTIJD biedt een luisterend oor, geen pasklare antwoorden en/of oplossingen, noch juridische, financiële of materiële hulp… eveneens wordt het recht behouden om een klant uit te sluiten en/of te weigeren.

Wanneer je onvoorzien later aanwezig zal zijn op een afspraak, gelieve dan meteen telefonisch contact op te nemen via het telefoonnummer 0478/769.141

De mogelijkheid bestaat dan dat de gemaakte afspraak moet worden ingekort aan hetzelfde geldende tarief of worden geannuleerd. 

Gemiste afspraken zullen steeds volledig worden aangerekend.

Bij ademTIJD wordt uitsluitend de Nederlandse taal gebruikt tijdens sessies en workshops, daarenboven worden alle bemiddelingsgesprekken alleen naar Belgisch recht gehouden.

Een coaching- of bemiddelingsgesprek gebeurt altijd persoonlijk in de pratkijk… daarom kan een gesprek NIET plaatsvinden via SMS of andere online chat diensten zoals WhatsApp, Skype, Messenger, enz…

ademTIJD wil immers alle gesprekken strikt vertrouwelijk behandelen en wil tevens ervoor zorgen dat deze gesprekken steeds in een veilige en serene sfeer kunnen gebeuren.

Minderjarigen (onder 18 jaar) worden enkel toegelaten bij aanwezigheid van ouder of voogd.

Er is steeds voldoende plaats om te parkeren in de straat of omliggende straten. Hou evenwel rekening met “betalend parkeren”, “winkel parkeren” of “blauwe zone”! Parkeren is steeds op eigen risico.

Meer informatie omtrent het parkeerbeleid in Knokke-Heist kan u terugvinden via deze link.

De praktijk van ademTIJD is eveneens makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen en beschikt ook over 2 parkings (Stationsplein en Scheurleg).

Een routebeschrijving naar de praktijk van ademTIJD kan makkelijk via deze link van Google Maps.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Parking omgeving ademTIJD

De Lijn: bus

De bushalte “F. Timmermansstraat” van lijnnummer 3 (Ramskapelle / Heist / Knokke) ligt op 50m van de praktijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Openbaar vervoer, bushaltes, ademTIJD


Andere informatie van De Lijn voor Knokke-Heist en omgeving (bus, belbus, kusttram) kan je via deze link terugvinden.

Het netplan voor West-Vlaanderen vind je terug via deze link.

NMBS: trein

Knokke-Heist telt 3 NMBS-stations: Knokke, Duinbergen, Heist. Om het uur hebt u er een rechtstreekse trein van en naar Brugge, Gent, Brussel en Leuven. In het hoogseizoen rijdt u om het halfuur van of naar Brugge.

Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen van de praktijk.
Via deze link plan je jouw treinreis.

Meer informatie aangaande de bescherming van je persoonsgegevens kan je hier terugvinden.

Een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf! Indien er nadien wordt geannuleerd, zal er een vergoeding aangerekend worden van 50% aan het tarief van de geannuleerde afspraak.

Gemiste afspraken zullen volledig worden aangerekend!

ademTIJD werkt steeds met directe betaling, maw onmiddellijk na afloop van een gesprek.

Je kan cash afrekenen of betalen via de app van Bancontact/Payconiq, er is weliswaar géén betaalterminal aanwezig.

De afspraken gaan steeds door op het praktijkadres: Westkapellestraat 101 te 8301 Knokke-Heist.

Respecteer je eigen vrijheid om te spreken en te luisteren tijdens een gesprek door je GSM op voorhand volledig uit te schakelen.

Het is verboden om audio & video opnames en foto’s te maken tijdens gesprekken.

ademTIJD wil immers alle gesprekken strikt vertrouwelijk behandelen en wil tevens ervoor zorgen dat deze gesprekken steeds in een veilige en serene sfeer kunnen gebeuren.