wij blijven geopend maar houden rekening met de Corona / Covid-19 maatregelen

FAQ CONFLICTBEMIDDELING IN ORGANISATIES:

NEEN, dit kan jammer genoeg niet!

ademTIJD als bemiddelaar stelt zich steeds meerzijdig partijdig op, wat betekent dat er ZONDER VOORKENNIS of VOOROORDEEL beurtelings en met een even grote betrokkenheid geluisterd zal worden naar de behoeften, verlangens en bezorgdheden van alle partijen.

Een bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk – wat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden BUITEN DE CONTEXT van de bemiddeling.

Indien er met één van de partijen reeds 1 of meerdere coach sessies zijn opgestart, dan kan ademTIJD als NEUTRALE en ONPARTIJDIGE bemiddelaar zich niet meer meerzijdig partijdig opstellen.

Klanten welke coach sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor bemiddeling.

Klanten welke bemiddeling sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor coaching TIJDENS hun bemiddelingsproces.

De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Neem hiervoor contact op met je verzekeringskantoor of verzekeringsmakelaar.

De praktijk van ademTIJD bevindt zich in Knokke-Heist, in een rustig aangepast kader en een serene sfeer, met garantie voor privacy!

Westkapellestraat 101, 8301 Knokke-Heist

Routebeschrijving

ademTIJD werkt steeds met directe betaling, maw onmiddellijk na afloop van een gesprek.

Je kan cash afrekenen of betalen via de app van Bancontact/Payconiq, er is weliswaar géén betaalterminal aanwezig.

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat de afspraak verplaatst of geannuleerd kan worden.

Kosteloos een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf!
Indien uw telefonische oproep niet persoonlijk wordt beantwoord, gelieve dan een boodschap na te laten op het antwoordapparaat, waarbij u duidelijk aangeeft:

 • uw naam en voornaam
 • datum en uur van de afspraak

Indien u echter laattijdig annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen.

 • bij annulatie van 48 uur tot 24 uur voor de gemaakte afspraak, zal er een vergoeding aangerekend worden van 50% aan het tarief van de geannuleerde afspraak
 • bij een annulatie binnen 24 uur of nadien, zal er een vergoeding aangerekend worden van 100% aan het tarief van de geannuleerde afspraak.
 • bij het niet komen opdagen, zal er steeds 100% aan het tarief van de gemiste afspraak worden aangerekend!

Wanneer je onvoorzien later aanwezig (zoals vb file, vertraging openbaar vervoer, weeromstandigheden, …) zal zijn op een afspraak, gelieve dan meteen telefonisch contact op te nemen via het telefoonnummer 0478/769.141.

De mogelijkheid bestaat dan dat de gemaakte afspraak moet worden ingekort of worden geannuleerd aan hetzelfde geldende tarief!

Meer informatie aangaande de bescherming van je persoonsgegevens kan je hier terugvinden.

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt, blijft er steeds het daarvoor geldende tarief te betalen.

Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

De Lijn: bus

De bushalte “F. Timmermansstraat” van lijnnummer 3 (Ramskapelle / Heist / Knokke) ligt op 50m van de praktijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Andere informatie van De Lijn voor Knokke-Heist en omgeving (bus, belbus, kusttram) kan je via deze link terugvinden.

Het netplan voor West-Vlaanderen vind je terug via deze link.

NMBS: trein

Knokke-Heist telt 3 NMBS-stations: Knokke, Duinbergen, Heist. Om het uur hebt u er een rechtstreekse trein van en naar Brugge, Gent, Brussel en Leuven. In het hoogseizoen rijdt u om het halfuur van of naar Brugge.

Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen van de praktijk.

Via deze link plan je jouw treinreis.

Er is steeds voldoende plaats om te parkeren in de straat of omliggende straten. Hou evenwel rekening met “betalend parkeren”, “winkel parkeren” of “blauwe zone”! Parkeren is steeds op eigen risico.

Meer informatie omtrent het parkeerbeleid in Knokke-Heist kan u terugvinden via deze link.

De praktijk van ademTIJD is eveneens makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen en beschikt ook over 2 parkings (Stationsplein en Scheurleg).

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Bemiddelen kan niet altijd worden aanzien als ‘het’ geschikte middel om elk conflict op te lossen… bemiddelen is een zeer effectieve methode, maar lang niet in alle conflict situaties!

Een bemiddelaar is steeds onpartijdig en kan daarom nooit in een bemiddelingsgesprek een adviserende rol aannemen en dus ook geen vroegtijdige analyse van het conflict uitvoeren. Bij het begin van een bemiddelingsgesprek kan er dus nooit een alternatieve behandelmethode worden gekozen.

Hoe vroeger een conflictanalyse kan worden uitgevoerd, hoe meer zicht op een ander(e) kansrijke behandelmethode(s) en geschikte behandelaar(s). Hoe later deze conflictanalyse kan worden uitgevoerd, hoe minder de cliënten een alternatieve behandelmethode(s) of behandelaar(s) nog een kans zullen gunnen.

Als conflictadviseur kan ademTIJD helpen bij:

 • vragen met betrekking tot een bestaand conflict
 • hulp om een conflict te voorkomen
 • hulp om escalatie van een bestaand conflict te voorkomen
 • hulp bij het oplossen van een bestaand conflict
 • hulp bij het vinden van een geschikte behandelmethode (doorverwijzen)
 • hulp bij het vinden van een geschikte behandelaar (doorverwijzen)

Het is STRIKT verboden om audio & video opnames en/of foto’s te maken tijdens (video)gesprekken, sessies of workshops.

ademTIJD wil immers alle gesprekken strikt vertrouwelijk behandelen en wil tevens ervoor zorgen dat deze gesprekken steeds in een veilige en serene sfeer kunnen gebeuren.

Neerbuigende opmerkingen, discriminatie, agressie, geweld, pesten, ongewenst seksueel gedrag … problemen die in elke organisatie kunnen voorkomen!

Men kan van dit alles letterlijk ziek worden… voor het slachtoffer kan het immers héél lastig zijn om ‘open’ over het probleem te kunnen praten.

Een vertrouwenspersoon verlaagt deze drempel!

De vertrouwenspersoon helpt de medewerker om te gaan met het probleem. Samen bekijken ze het probleem, bespreken wat de medewerker al zelf heeft ondernomen en bepalen samen de mogelijke vervolgstappen.

Alles wat besproken wordt, valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk.

Het opmaken van een overeenkomst (bij ruzie bemiddeling een dading of bij echtscheidingsbemiddeling een EOT of ouderschapsovereenkomst) brengt steeds dossierkosten met zich mee omdat deze volledig uitgeschreven overeenkomst conform aan alle voorwaarden, na ondertekening door alle partijen, wordt neergelegd bij de daarvoor bevoegde rechtbank om daarna door de rechter omgezet te worden in een akkoordvonnis zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht verkrijgt.

Indien er geen overeenkomst (bij ruzie bemiddeling een dading of bij echtscheidingsbemiddeling een EOT of ouderschapsovereenkomst) moet worden opgemaakt, dan zijn er natuurlijk ook geen dossierkosten hieromtrent.

De vertrouwenspersoon is gebonden door het beroepsgeheim.
Bijgevolg mag hij aan derden in principe geen enkele informatie meedelen die hem ter kennis werd gebracht bij de uitoefening van zijn functie.

De kosten van een bemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, ook zal er met onderstaande (eventuele) bijkomende kosten rekening moeten worden gehouden:

Fonds voor tweedelijnsbijstand (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het neerleggen van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er een bijdrage betaald worden voor het fonds van tweedelijnsbijstand (artikel FOD Justitie).

Rolrechten of Griffierechten (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
bij het laten homologeren (uitvoerbaar maken van een overeenkomst bij akte) van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er steeds een rolrecht betaald worden (artikel FOD Justitie).

Gemeente:
alle kosten voor benodigde documenten…

 • uittreksel geboorteaktes (+ de kinderen indien van toepassing)
 • bewijs van nationaliteit met vermelding van woonst

Notaris:

 • uittreksel huwelijksakte
 • alle kosten bij een eventuele inkoop van een onroerend goed (notariële akte, miserietaks, …).

Fiscalist(en)/boekhouder(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij een externe fiscalist/boekhouder.

Deskundige(n)/expert(s):
alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe deskundigen en/of experts.

Gerechtsdeurwaarder(s):
alle kosten voor eventuele gerechtelijke invordering(en) via een gerechtsdeurwaarder.

Gerechtelijke bemiddeling:
bijkomende administratieve kosten voor gerechtelijke bemiddeling.

Bij verplichte verschijning van de bemiddelaar op de rechtbank:
indien de bemiddelaar op vraag van de rechter/rechtbank/wet moet verschijnen op de rechtbank, dan wordt er een tarief van 75€ /per uur (aanwezigheid en wachttijden) en 0,50€ /per km (verplaatsingskosten heen & terug) aangerekend.

Gerechtskosten:
in alle tarieven voor bemiddeling zijn gerechtskosten NIET inbegrepen.

Andere:
Na een scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten… zoals de verhuis, het inrichten van de nieuwe woning, de schatting van de oude woning, de verkoop van de oude woning, het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening….

Rechtsbijstandverzekeringen!
De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Meer info?
Wil je meer weten over het wetgevende kader rond de kosten van een bemiddeling, lees dan zeker even dit bericht van de Federale Bemiddelingscommissie.

OPGELET: Deze lijst is niet limitatief, andere kosten kunnen eveneens aangerekend worden.

Een erkend bemiddelaar verbindt zich ertoe de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op grond van art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen.

Deze gedragscode werd vastgesteld bij beslissing van 18 oktober 2007 “betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar” en gepubliceerd op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

De gedragscode is geïnspireerd op de Europese gedragscode voor de bemiddelaars en bevat de algemene internationaal aanvaarde basisregels betreffende bemiddeling.

Lees hier de gedragscode.

Alle bemiddelingsgesprekken met als doel het opstellen van een overeenkomst/dading enkel en alleen naar Belgisch recht gehouden, waarbij alle conflictpartijen de Belgische nationaliteit moeten hebben.

Bovendien moet – bij bemiddelingsgesprekken – een conflictpartij welke optreedt als rechtspersoon, zijn statutaire zetel in België gevestigd hebben.

De voertaal tijdens sessies is Nederlands (indien anders, worden kosten aangerekend voor een beëdigde tolk).

Een dading is een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meerdere partijen die een geschil (conflict) wensen te beëindigen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen. Dit moet niet noodzakelijk een juridisch geschil zijn, een meningsverschil over feitelijkheden volstaat.

Eenmaal een dading is opgesteld, kunnen de partijen niet op hun gemaakte afspraken terugkomen, behoudens wederzijds akkoord. Een dading bindt immers de partijen op definitieve wijze.

Indien één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere partij zich verweren door te wijzen op het bestaan van de dading (exceptie van dading). Aangezien een dadingsovereenkomst als doel heeft een geschil definitief te beëindigen, is het uitgesloten dat partijen de afspraken nog voor de rechtbank brengen.

Via de rechtbank kan men een dading omzetten in een akkoordvonnis zodat deze uitvoerbare kracht verkrijgt.

De vertrouwenspersoon is beschikbaar in geval van relationeel leed op het werk (conflicten, pesterijen, …). Hij/zij informeert, luistert, adviseert en helpt de werknemers om een oplossing te vinden voor een problematische situatie.

Op verzoek kan hij/zij een verzoening tussen de verschillende partijen organiseren of een derde laten tussenkomen. De vertrouwenspersoon is bevoegd voor alle psychosociale risico’s op het werk, maar enkel voor het informele gedeelte. De aanwijzing van een vertrouwenspersoon is niet verplicht.

De werkgevers kunnen een personeelslid of een aan de onderneming of instelling externe persoon als vertrouwenspersoon aanwijzen.
Wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten echter deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, moet ten minste één van de vertrouwenspersonen verplicht deel uitmaken van het personeel van de onderneming, behalve indien de werkgever minder dan 20 werknemers tewerkstelt.

Sinds 1 september 2014 moet elke nieuwe vertrouwenspersoon binnen de twee jaar na zijn aanstelling een opleiding volgen.

Meer info kan je hier terugvinden.

Buitengerechtelijke of vrijwillige bemiddeling:
Op volledig eigen initiatief van de partijen en buiten de rechtbank om.

Gerechtelijke bemiddeling:
Op initiatief van een rechter of van de partijen zelf dewelke reeds voor een rechtbank zijn verschenen en waarbij reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart.

Opgelet!
Het is belangrijk erop te wijzen dat bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt, ook in het geval van gerechtelijke bemiddeling. Niemand kan worden verplicht tot deelname aan bemiddeling.

Maar, wat is dan de verplichte gerechtelijke bemiddeling (Art. 1734 G.W.)?
Net als vroeger kan de rechter – op vraag van alle partijen of op eigen initiatief maar met akkoord van de partijen – een gerechtelijke bemiddeling bevelen. Dit kan in elke stand van het geding, zolang de zaak niet in beraad is genomen.

Belangrijke nieuwigheid is dat de rechter de gerechtelijke bemiddeling ook kan bevelen als niet alle partijen daarmee akkoord zijn.
Hij kan dit bevelen als hij meent dat verzoening echt wel mogelijk is. Hij doet dat ambtshalve of op vraag van een partij.

Hij kan dat doen op:

 • de inleidingszitting (de eerste zitting van het proces voor de rechtbank)
 • op een zitting waarop de zaak wordt verdaagd naar een nabije datum
 • op een zitting, die ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op die van de neerlegging van de eerste conclusies van de verweerder, is bepaald.

Hij kan die gerechtelijke bemiddeling enkel bevelen na het horen van de partijen. En wanneer blijkt dat geen enkel partij gerechtelijke bemiddeling ziet zitten, kan hij de bemiddeling niet bevelen.

Tegen het bevel tot gerechtelijke bemiddeling staat geen rechtsmiddel open. De opstart van de gerechtelijke bemiddeling kan dus niet op die manier vertraagd worden.

Maximum termijn voor een gerechtelijke bemiddeling is 6 maand, maar mits onderlinge toestemming van de partijen kan men verzoeken tot een nieuwe termijn of vragen dat de bemiddelingsprocedure wordt voortgezet.

Ter info:
Conclusietermijnen zijn de data waarop de partijen hun conclusies (schriftelijk document met de argumenten van de advocaat) bezorgen op de griffie en aan de tegenpartij.

Als je procedure ingewikkeld is of als je het niet eens geraakt met je tegenpartij, kan de zaak niet op de inleidingszitting worden gepleit. Je maakt dan je standpunt duidelijk via conclusies.

De rechter bepaalt op de inleidingszitting de datum waarop de partijen kunnen pleiten (bijvoorbeeld over 8 maanden).
Voordien krijgt iedere partij de mogelijkheid om 1 of meerdere conclusies te schrijven. Om iedere partij de kans te geven om zijn argumenten rustig voor te bereiden, worden bij het begin van de procedure conclusietermijnen afgesproken. Daarbij wordt rekening gehouden met de pleitdatum.

De verweerder schrijft als eerste zijn/haar conclusie, want de eiser heeft zijn/haar standpunt al duidelijk gemaakt in de dagvaarding of het verzoekschrift.

Onder geweld of agressie op het werk vallen alle situaties waarbij een medewerker psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk.

Werknemers die ermee te maken krijgen, voelen zich bang, onzeker en onveilig. Ze kunnen slechter gaan functioneren of (tijdelijk/langer) arbeidsongeschikt raken.

Van pesten op de werkvloer is sprake wanneer een medewerker het doelwit van anderen is.
De medewerker krijgt herhaaldelijk en gedurende langere tijd te maken met onrechtmatige gedragingen, waarbij dit hem in een mindere positie drukt en ervoor zorgt dat hij moeite heeft om zichzelf te verdedigen.

Denk aan intimidatie, verbaal en/of fysiek aangevallen worden, sociaal geïsoleerd worden of vernederende taken moeten verrichten. Dit allemaal leidt tot aantasting van zijn persoonlijkheid, waardigheid en zijn fysieke of psychische integriteit.

Een vertrouwenspersoon vangt werknemers van een onderneming op met psychosociale problemen, slachtoffers van ongewenste gedragingen, agressie, problemen of communicatieproblemen met collega’s of leidinggevenden. Een vertrouwenspersoon heeft een objectieve rol waarbij werknemers hun hart kunnen luchten.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, ook tegenover de werkgever. Hij werkt toekomstgericht, heeft een objectieve en onpartijdige houding en mag niet oordelen over het functioneren van een medewerker.

Vaak biedt een vertrouwenspersoon in eerste instantie een luisterend oor voor de persoon die naar de vertrouwenspersoon stapt.

Met de vertrouwenspersoon wordt gekeken of er sprake is van ongewenst gedrag. Vaak is er bij een arbeidsconflict meer aan de hand… en moet er daardoor worden overgeschakeld naar bemiddeling.

De grondslag van de bemiddeling is gelegen in de vrije wil van partijen in geschil om al dan niet in een bemiddelingstraject te stappen. Het is dus een vrije keuze.

Vandaar dat de partijen in alle vrijheid samen hun bemiddelaar kunnen kiezen.

De wettelijke onverenigbaarheden moeten ervoor zorgen dat de vertrouwenspersoon het vertrouwen van de werknemers kan winnen. Werknemers moeten zich bij de vertrouwenspersoon namelijk vrij kunnen uiten.

Het is de vertrouwenspersoon NIET toegestaan:

 • tezelfdertijd de functie van preventieadviseur/arbeidsgeneesheer uit te oefenen;
 • deel uit te maken van de werkgevers- of werknemersvertegenwoordiging in de ondernemingsraad of het Comité voor preventie en bescherming op het werk;
 • zich kandidaat te stellen voor de sociale verkiezingen;
 • deel uit te maken van de vakbondsafvaardiging;
 • deel uit te maken van het leidinggevend personeel.

Bij bemiddeling betaalt elk partij mee in het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij het begin van de gesprekken.