Herstelbemiddeling2019-11-06T15:30:28+01:00
ademTIJD ®

VOOR GROEI EN ONTWIKKELING BIJ PERSOONLIJKE VRAAGSTUKKEN EN BEGELEIDING BIJ MOEILIJKE SITUATIES EN CONFLICTEN

“spreken in vertrouwen, luisteren zonder oordeel”

HERSTELBEMIDDELING

Verwrongen ruzies!

Als erkend Familiaal Bemiddelaar begeleidt ademTIJD gesprekken met familieleden, vrienden, groepen… die, na kleine of grote ruzies, opnieuw de draad terug met elkaar willen opnemen.

ademTIJD herstelbemiddelt ook bij relatieconflicten, zoals bij belangrijke meningsverschillen of bij ingrijpende gebeurtenissen (ontslag, ziekte, …) die wegen op een relatie en zodus de toekomst van de relatie in vraag kan stellen.

Deze gesprekken zijn steeds gericht op de toekomst!

  • door het geven van informatie en het begeleiden van iedereen aanwezig

  • door te helpen bij het opnieuw in dialoog gaan waardoor er ruimte kan komen voor wederzijds begrip

  • door te bevragen wat jullie voelen en denken… en daardoor inzicht te krijgen wat nodig is en zodus  de basis vormt om samen te beslissen hoe het verder moet.

  • door het uitwerken van een goede regeling met correcte afspraken die de groep/familie zelf afsluiten en waar iedereen achter kan staan

  • door een gemaakte regeling met afspraken (eventueel)  te laten bekrachtigen bij de rechtbank die daarvoor bevoegd is

Hoe wordt er tewerk gegaan?

Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek bespreken we de situatie en bekijken we waar de knopen zitten. De verwachtingen aangaande het verloop van de bemiddeling alsook de werkingsprincipes van herstelbemiddeling worden uitvoerig besproken.

Om de neutraliteit te bewaren, is het belangrijk dat dit kennismakingsgesprek in aanwezigheid van alle partijen gebeurt.

Het kennismakingsgesprek wordt verwerkt in een bemiddelingsprotocol en door alle partijen ondertekend.

In dit bemiddelingsprotocol worden een aantal afspraken en geldende regels opgenomen, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovendien de discretie van de procedure zal respecteren, één van de basisprincipes bij bemiddeling. 

Nadien kunnen de uiteindelijke bemiddelingsgesprekken starten.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor alle partijen een akkoord willen bereiken.

wat vinden jullie belangrijk?
waar hebben jullie nood aan (belangen)?
welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan?
wat zijn de implicaties van de oplossing?
kan iedereen hier zich in vinden?

Daarna wordt er gezocht naar concrete afspraken, die vervolgens in een overeenkomst worden vastgelegd. Samen gemaakte afspraken houden immers langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig.

Deze onderhandelingen gebeuren enkel tijdens de bemiddelingsgesprekken… nooit erbuiten.

De overeenkomst wordt in zijn totaliteit nagelezen en uitgeschreven, om nadien te worden ondertekend door alle partijen.

Het (eventueel) neerleggen van de overeenkomst gebeurt door een verzoekschrift tot homologatie (gerechtelijke uitvoerbaarheid), bij de griffie van de rechtbank die daar bevoegd voor is.

De homologatiebeslissing heeft dezelfde waarde als een akkoordvonnis.
De kosten die met een homologatie gepaard gaan, bestaan uit het rolrecht voor het verzoekschrift.

Het is de visie van ademTIJD om in een zo kort mogelijk traject te helpen!
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor alle partijen… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD geeft weer RUIMTE daar waar JULLIE nood aan hebben!

Tarief

ademTIJD hanteert een uurtarief bij herstelbemiddeling waarbij één sessie 1 uur duurt. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

Bij herstelbemiddeling betaalt elk partij mee in het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij opstart.

De gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor maximum 1 uur. Als de gesprekken langer duren betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50€.

Gesprek in groep:

100 € /per uur

Kosten aanmaak dossier:

500 € /dossier
Afspraak maken

Tarief

ademTIJD hanteert een uurtarief bij herstelbemiddeling waarbij één sessie 1 uur duurt. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

Bij herstelbemiddeling betaalt elk partij mee in het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij opstart.

De gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor maximum 1 uur. Als de gesprekken langer duren betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50€.

Gesprek in
groep:

100 € /per uur

Kosten aanmaak
dossier:

500 € /dossier
Afspraak maken

Een dossier is slechts als er een homologatie of een registratie hoeft te gebeuren.
Dossierkosten omvatten alle administratieve kosten zoals het opmaken van een overeenkomst.

Wil je meer weten over het wetgevende kader rond de kosten van een bemiddeling, lees dan zeker even dit bericht van de Federale Bemiddelingscommissie. Herstelbemiddeling is vrijgesteld van BTW.

WAT IS NIET IN HET TARIEF INBEGREPEN:
Fonds voor tweedelijnsbijstand:
bij het neerleggen van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er per persoon een bijdrage betaald worden voor het fonds van tweedelijnsbijstand (artikel FOD Justitie).

Rolrechten of Griffierechten:
bij het homologeren (uitvoerbaar maken van een overeenkomst bij akte) van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er steeds een rolrecht betaald worden (artikel FOD Justitie).

Notariskosten:
alle kosten bij de eventuele inkoop van een onroerend goed (notariële akte) waarbij de overnemer eveneens een verdeelrecht (miserietaks) moet betalen.

Fiscalisten:
alle kosten voor eventuele fiscale adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe fiscalisten.

Deskundigen/Experts:
alle kosten voor eventuele deskundige adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe deskundigen en/of experts.

Gerechtsdeurwaarders:
alle kosten voor eventuele gerechtelijke invordering(en) via een gerechtsdeurwaarder.

Verschijning rechtbank:
indien de bemiddelaar moet verschijnen op de rechtbank op vraag van de rechter, dan wordt er een tarief van 80€ /per uur (aanwezigheid en wachttijden) en 0,50€ /per km (verplaatsingskosten) aangerekend.

TIP :
Controleer altijd even of de bemiddelingskosten vergoed kunnen worden indien je een persoonlijke rechtsbijstandverzekering hebt!

ANNULATIE :
E
en afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf!
Indien er nadien wordt geannuleerd, zal er een vergoeding aangerekend worden van 50% aan het tarief van de geannuleerde afspraak. Gemiste afspraken zullen volledig worden aangerekend!

Meer weten?

Over wat ademTIJD voor jou kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op…

ademTIJD behandeld uw aanvraag in alle discretie en strikt vertrouwelijk!

Naast herstelbemiddeling biedt ademTIJD ook ondersteuning aan…
individuele coaching
bemiddeling bij scheiding
conflictbemiddeling tussen medewerkers op het werk

Logo Integrale Coach ademTIJD
Logo erkend Bemiddelaar FBC ademTIJD

Meer weten?

Over wat ademTIJD voor jou kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op…

ademTIJD behandeld uw aanvraag in alle discretie en strikt vertrouwelijk!

Naast herstelbemiddeling biedt ademTIJD ook ondersteuning aan…
individuele coaching
bemiddeling bij scheiding
conflictbemiddeling tussen medewerkers op het werk

Veelgestelde vragen

HERSTELBEMIDDELING

Wie kiest de bemiddelaar?2019-09-27T10:37:47+01:00

De grondslag van de bemiddeling is gelegen in de vrije wil van partijen in geschil om al dan niet in een bemiddelingstraject te stappen. Het is dus een vrije keuze.

Vandaar dat de partijen in alle vrijheid zelf hun bemiddelaar kunnen kiezen.

Wat is het verschil tussen buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddeling?2019-10-09T19:28:35+01:00

Buitengerechtelijke of vrijwillige bemiddeling:
Op volledig eigen initiatief van de partijen en buiten de rechtbank om.

Gerechtelijke bemiddeling:
Op initiatief van een rechter of van de partijen zelf dewelke reeds voor een rechtbank zijn verschenen en waarbij reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart.
Alle partijen moeten zich op de rechtbank akkoord verklaren met dit verzoek tot gerechtelijke bemiddeling. Wordt er geen akkoord bereikt (tot dit verzoek voor een bemiddeling of tijdens de bemiddeling) dan wordt de gerechtelijke procedure verdergezet.
Voor een gerechtelijke bemiddeling worden er bijkomende administratieve kosten in rekening gebracht.

Wat is een bemiddelaar?2019-10-12T23:23:23+01:00

De bemiddelaar is iemand die de communicatie begeleidt en het bestaande conflict hanteerbaar maakt zodat de partijen zelf een oplossing kunnen vinden en dit buiten de gerechtelijke procedure.

De bemiddelaar bemiddelt zodus een proces waarbij hij partijen helpt om hun meningsverschillen of belangentegenstellingen op te lossen. De bemiddelaar wordt door alle partijen aanvaard in zijn rol.

De bemiddelaar heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid en is steeds onpartijdig.

Het proces van bemiddeling werkt aan de hand van een aantal werkingsprincipes:

Vrijwilligheid

De betrokken partijen kunnen in de bemiddeling vrijwillig in- en uitstappen.

Vertrouwelijkheid

Elk gesprek gebeurt strikt vertrouwelijk!

Neutraliteit

De bemiddelaar stelt zich neutraal (of beter: meerzijdig partijdig) op. De bemiddelaar kiest geen partij en is er voor alle partijen. Hij houdt hun beide belangen in het oog en zorgt ervoor dat het evenwicht tussen de partijen niet verstoord wordt.

Transparantie

De bemiddelaar verduidelijkt aan de direct betrokken partijen zijn rol, zijn mogelijkheden en beperktheden, het doel en de grenzen van het bemiddelingsaanbod. Hij houdt op geen enkel moment informatie achter.

Wat is de gedragscode van een erkend bemiddelaar?2019-10-17T15:19:11+01:00

Een erkend bemiddelaar verbindt zich ertoe de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op grond van art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen.

Deze gedragscode werd vastgesteld bij beslissing van 18 oktober 2007 “betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar” en gepubliceerd op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

De gedragscode is geïnspireerd op de Europese gedragscode voor de bemiddelaars en bevat de algemene internationaal aanvaarde basisregels betreffende bemiddeling.

Lees hier de gedragscode.

Wat is bemiddeling?2019-09-27T10:42:52+01:00

Bemiddeling is een middel om moeilijke situaties of conflicten op te lossen waarbij een derde, de bemiddelaar, de onderhandelingen tussen partijen stuurt met de bedoeling om samen tot een oplossing te komen, gedragen door alle partijen.

De bemiddelaar organiseert, begeleidt en stuurt het bemiddelingsproces. Hij is onafhankelijk en onpartijdig. Hij luistert naar elke partij en probeert door middel van communicatietechnieken de dialoog tussen de partijen terug op gang te brengen. Hij helpt hen vervolgens zelf een oplossing voor hun conflict  te vinden. De partijen onderhandelen rechtstreeks met elkaar. De bemiddelaar legt geen beslissing op maar vergemakkelijkt het proces. Bemiddeling is steeds een vertrouwelijk proces.

Coaching en bemiddeling… kan dit samen?2019-09-27T10:40:43+01:00

NEEN, dit kan jammer genoeg niet!

ademTIJD als bemiddelaar stelt zich steeds meerzijdig partijdig op, wat betekent dat er ZONDER VOORKENNIS of VOOROORDEEL beurtelings en met een even grote betrokkenheid geluisterd zal worden naar de behoeften, verlangens en bezorgdheden van alle partijen.

Een bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden BUITEN DE CONTEXT  van de bemiddeling.

Indien er met één van de partijen reeds 1 of meerdere coach sessies zijn opgestart, dan kan ademTIJD als NEUTRALE en ONPARTIJDIGE bemiddelaar zich niet meer meerzijdig partijdig opstellen.

Klanten welke coach sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor bemiddeling.

Klanten welke bemiddeling  sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor coaching.

 

 

ALGEMEEN

Wat met de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid?2019-09-22T10:00:46+01:00

ademTIJD is NIET verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ongevallen en/of letsel(s) en verlies/beschadiging van goederen.
ademTIJD biedt een luisterend oor, geen pasklare antwoorden en of oplossingen, noch financiële of materiële hulp… eveneens wordt het recht behouden om een klant van behandeling uit te sluiten.

Wat doe ik als ik onvoorzien later zal zijn / in de file sta?2019-09-22T09:46:09+01:00

Wanneer je onvoorzien later aanwezig zal zijn op een afspraak, gelieve me dan meteen telefonisch te contacteren op het nummer 0478/769.141

De mogelijkheid bestaat dan dat de gemaakte afspraak moet worden ingekort aan hetzelfde geldende tarief of geannuleerd. 

Gemiste afspraken, die niet 24 uur op voorhand werden aangekondigd, zullen VOLLEDIG worden aangerekend.

 

Minderjarig?2019-09-22T10:31:16+01:00

Minderjarigen (onder 18 jaar) worden enkel toegelaten bij aanwezigheid van ouder of voogd.

Is er parking voorzien?2019-10-05T11:40:57+01:00

Er is steeds voldoende plaats om te parkeren in de straat of omliggende straten. Hou evenwel rekening met “betalend” of “blauwe zone” parkeren! Parkeren is steeds op eigen risico.

Meer informatie omtrent het parkeerbeleid in Knokke-Heist kan u terugvinden via deze link.

De praktijk van ademTIJD is eveneens makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen en beschikt ook over 2 parkings (Stationsplein en Scheurleg).

Een routebeschrijving naar de praktijk van ademTIJD kan makkelijk via deze link van Google Maps.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Parking omgeving ademTIJD
Is er openbaar vervoer aanwezig in de buurt?2019-10-05T11:40:00+01:00

De Lijn: bus

De bushalte “F. Timmermansstraat” van lijnnummer 3 (Ramskapelle / Heist / Knokke) ligt op 50m van de praktijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Openbaar vervoer, bushaltes, ademTIJD

Andere informatie van De Lijn voor Knokke-Heist en omgeving (bus, belbus, kusttram) kan je via deze link terugvinden.

Het netplan voor West-Vlaanderen vind je terug via deze link.

NMBS: trein

Knokke-Heist telt 3 NMBS-stations: Knokke, Duinbergen, Heist. Om het uur hebt u er een rechtstreekse trein van en naar Brugge, Gent, Brussel en Leuven. In het hoogseizoen rijdt u om het halfuur van of naar Brugge. 

Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen van de praktijk.
Via deze link plan je jouw treinreis.

Hoe kan ik een gemaakte afspraak annuleren?2019-09-22T09:41:23+01:00

Als je een afspraak maakt, dan reserveert ademTIJD voor jou exclusief tijd en ruimte, dus wordt er verwacht dat je ook langskomt.

Een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf!
Indien dit voorkomt binnen de 48 uur voor de afspraak, wordt er een vergoeding gevraagd om 50% van deze uitgestelde of geannuleerde sessie te betalen.

Gemiste afspraken, die niet 24 uur op voorhand werden aangekondigd, zullen VOLLEDIG worden aangerekend.

Hoe kan ik betalen?2019-10-12T23:26:32+01:00

ademTIJD werkt steeds directe betaling, na afloop van een gesprek.

Je kan cash afrekenen of betalen via de app van Bancontact/Payconiq, er is weliswaar géén betaalterminal aanwezig.

GSM uit!2019-09-22T09:57:23+01:00

Respecteer je eigen vrijheid om te spreken en te luisteren tijdens een gesprek en/of therapie door je GSM op voorhand uit te schakelen.