Scheidingsbemiddeling2019-11-06T15:26:13+01:00
ademTIJD ®

VOOR GROEI EN ONTWIKKELING BIJ PERSOONLIJKE VRAAGSTUKKEN EN BEGELEIDING BIJ MOEILIJKE SITUATIES EN CONFLICTEN

“spreken in vertrouwen, luisteren zonder oordeel”

BEMIDDELING BIJ SCHEIDING

Scheidingsbemiddeling

Scheiden, wat nu?

Als de brokken echt niet meer te lijmen zijn, is een scheiding onvermijdelijk.

Bij een scheiding is er teleurstelling, frustratie, woede en verdriet… emoties die in deze moeilijke periode nogal binnenkomen. Naast het verwerken van het besluit om te gaan scheiden, zal er in deze periode ook afspraken moeten worden gemaakt over de toekomst.

Er moeten heel wat belangrijke beslissingen genomen worden. Het is daarom heel belangrijk de zaken goed te regelen voor jezelf, je partner en eventuele kinderen.

Een partnerrelatie kan je wel verbreken, maar ouder blijf je voor het leven!
Het is dan ook noodzakelijk dat ouders hun verantwoordelijkheid opnemen en een goede regeling uitwerken voor de verdere opvoeding van hun gemeenschappelijke kinderen.

Een scheiding, gehuwd of samenwonend, kan daarom een heel complex gebeuren zijn… fiscale, juridische en notariële aspecten spelen immers mee.

ademTIJD, als erkend Familiaal Bemiddelaar, kan helpen bij scheiding met onderlinge toestemming (EOT: echtscheiding door onderlinge toestemming) bij gehuwde of samenwonende koppels, …

 • door het geven van informatie over juridische en praktische zaken

 • door het begeleiden van beide partners zodat iedereen naar elkaars standpunten en belangen luistert, ook deze van de kinderen.

 • door het uitwerken van correcte afspraken die de partners zelf afsluiten en waar iedereen achter kan staan

 • door deze afspraken in een scheidingsovereenkomst (EOT: echtscheiding door onderlinge toestemming) en/of ouderschapsovereenkomst op te maken 

 • door deze scheidingsovereenkomst (EOT en/of ouderschapsovereenkomst) te laten bekrachtigen bij de familierechtbank

Hoe wordt er tewerk gegaan?

Tijdens dit eerste kennismakingsgesprek bespreken we de situatie en bekijken we waar de knopen zitten. Iedere scheiding blijft tenslotte maatwerk. De verwachtingen aangaande het verloop van de bemiddeling alsook de werkingsprincipes van scheidingsbemiddeling worden uitvoerig besproken.
De tarieven die van toepassing zijn bij scheidingsbemiddeling (gerechtelijk of buitengerechtelijk) worden eveneens verduidelijkt bij dit eerste kennismakingsgesprek.

Dit kennismakingsgesprek wordt verwerkt in een bemiddelingsprotocol en door beide partners ondertekend.
In dit bemiddelingsprotocol worden ook een aantal afspraken en geldende regels opgenomen, waarbij oa. iedereen elkaar respecteert en bovendien de discretie van de procedure zal respecteren, één van de basisprincipes bij bemiddeling. 

Om de neutraliteit te bewaren, is het belangrijk dat dit kennismakingsgesprek in aanwezigheid van beide partners gebeurt.
Nadien kunnen de uiteindelijke bemiddelingsgesprekken starten.

Tijdens de bemiddelingsgesprekken komen alle thema’s aan bod waarvoor beide partners een akkoord willen bereiken. Indien raadzaam, kunnen de kinderen ook bij de bemiddelingsgesprekken betrokken worden.

wat vinden jullie belangrijk?
waar hebben jullie nood aan (belangen)?
welke mogelijke oplossingen beantwoorden hieraan?
wat zijn de implicaties van de oplossing?
kan iedereen hier zich in vinden?

Daarna wordt er gezocht naar concrete afspraken, die vervolgens in een scheidingsovereenkomst (EOT en/of ouderschapsovereenkomst) worden vastgelegd. Samen gemaakte afspraken houden immers langer stand en zijn later makkelijker opnieuw bespreekbaar indien nodig.

Deze onderhandelingen gebeuren enkel tijdens de bemiddelingsgesprekken… nooit erbuiten.

De optimalisaties van het akkoord: juridisch, notarieel, fiscaal.

 

Een EOT scheidingsovereenkomst wordt in zijn totaliteit nagelezen en uitgeschreven, om nadien te worden ondertekend door beide partners.

De EOT scheidingsovereenkomst bestaat uit 4 deelovereenkomsten:

de verdeling van de rekeningen, beleggingen, inboedel,…
de woning
de kinderen (ouderschapsovereenkomst)
afspraken rond conflictbeheersing

De ouderschapsovereenkomst is een overeenkomst voor minderjarige kinderen en onderdeel van een EOT scheidingsovereenkomst waarin de ouders afspraken maken over de uitoefening van hun ouderschap.

Voor samenwonenden is de ouderschapsovereenkomst een overeenkomst en een document op zich dat optioneel kan gehomologeerd (afdwingbaar gemaakt) worden door de familierechtbank.

Afspraken over het gezag, verblijf en de kosten zijn wettelijk verplicht voor gehuwde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag).

De ouderschapsovereenkomst is een overeenkomst en bestaat uit:

hoe de ouders de zorg en opvoeding verdelen
hoe de ouders de omgang met de kinderen regelen (verblijfsregeling)
hoe de ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze
de kosten van de verzorging en opvoeding (onderhoudsbijdrage kind)
eventueel bijkomende afspraken

ademTIJD zorgt voor het neerleggen van een verzoekschrift tot homologatie (gerechtelijke uitvoerbaarheid), samen met het bemiddelingsprotocol en het bemiddelingsakkoord (de EOT scheidingsovereenkomst en/of ouderschapsovereenkomst), bij de Familierechtbank.

Afspraken die na een scheiding gemaakt zijn, moeten later misschien opnieuw aangepast worden.

Er ontstaan immers nieuwe situaties en nieuwe belangen zoals een nieuwe partner, een nieuw samengesteld gezin of ouder wordende kinderen…

Het is de visie van ademTIJD om jullie in een zo kort mogelijk traject te helpen!

ademTIJD zorgt ervoor dat alles in een vertrouwelijke, veilige en serene sfeer gebeurt.
Er wordt gewerkt naar een oplossing die het beste past voor beide partners… op deze manier is IEDEREEN winnaar!

Bemiddelen gaat bovendien veel sneller dan een procedure voor de rechtbank en is zelfs veel goedkoper.

Alle gesprekken zijn strikt vertrouwelijk en de privacy wordt volledig gegarandeerd.
ademTIJD geeft je weer RUIMTE die JULLIE nodig hebben!

Tarief

ademTIJD hanteert een uurtarief bij scheidingsbemiddeling waarbij één sessie 1 uur duurt. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van jullie situatie en de bestaande knelpunten.

Bij scheidingsbemiddeling betaalt elk de helft van het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij opstart.

De gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor maximum 1 uur. Als de gesprekken langer duren betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 40€.

Gesprek met beide partners:

80 € /per uur

Kosten aanmaak dossier:

500 € /dossier
Afspraak maken

Tarief

ademTIJD hanteert een uurtarief bij scheidingsbemiddeling waarbij één sessie 1 uur duurt. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van jullie situatie en de bestaande knelpunten.

Bij scheidingsbemiddeling betaalt elk de helft van het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij opstart.

De gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor maximum 1 uur. Als de gesprekken langer duren betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 40€.

Gesprek met
beide partners:

80 € /per uur

Kosten aanmaak
dossier:

500 € /dossier
Afspraak maken

Een dossier is slechts als er een homologatie of een registratie hoeft te gebeuren.
Dossierkosten omvatten alle administratieve kosten zoals het opmaken van een EOT (Echtscheiding met Onderlinge Toestemming), een ouderschapsovereenkomst of een andere overeenkomst.

Wil je meer weten over het wetgevende kader rond de kosten van een bemiddeling, lees dan zeker even dit bericht van de Federale Bemiddelingscommissie. Scheidingsbemiddeling is vrijgesteld van BTW.

WAT IS NIET IN HET TARIEF INBEGREPEN:
Fonds voor tweedelijnsbijstand:
bij het neerleggen van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er per persoon een bijdrage betaald worden voor het fonds van tweedelijnsbijstand (artikel FOD Justitie).

Rolrechten of Griffierechten:
bij het homologeren (uitvoerbaar maken van een overeenkomst bij akte) van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er steeds een rolrecht betaald worden (artikel FOD Justitie).

Notariskosten:
alle kosten bij de eventuele inkoop van een onroerend goed (notariële akte) waarbij de overnemer eveneens een verdeelrecht (miserietaks) moet betalen.

Fiscalisten:
alle kosten voor eventuele fiscale adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe fiscalisten.

Deskundigen/Experts:
alle kosten voor eventuele deskundige adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe deskundigen en/of experts.

Gerechtsdeurwaarders:
alle kosten voor eventuele gerechtelijke invordering(en) via een gerechtsdeurwaarder.

Verschijning rechtbank:
indien de bemiddelaar moet verschijnen op de rechtbank op vraag van de rechter, dan wordt er een tarief van 80€ /per uur (aanwezigheid en wachttijden) en 0,50€ /per km (verplaatsingskosten) aangerekend.

TIP :
Controleer altijd even of de bemiddelingskosten vergoed kunnen worden indien je een persoonlijke rechtsbijstandverzekering hebt!

ANNULATIE :
E
en afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf!
Indien er nadien wordt geannuleerd, zal er een vergoeding aangerekend worden van 50% aan het tarief van de geannuleerde afspraak. Gemiste afspraken zullen volledig worden aangerekend!

Meer weten?

Over wat ademTIJD voor jou kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op…

ademTIJD behandeld uw aanvraag in alle discretie en strikt vertrouwelijk!

Naast bemiddeling bij scheiding biedt ademTIJD ook ondersteuning aan…
individuele coaching
herstelbemiddeling
conflictbemiddeling tussen medewerkers op het werk

Logo Integrale Coach ademTIJD
Logo erkend Bemiddelaar FBC ademTIJD

Meer weten?

Over wat ademTIJD voor jou kan betekenen?
Neem dan vrijblijvend contact op…

ademTIJD behandeld uw aanvraag in alle discretie en strikt vertrouwelijk!

Naast bemiddeling bij scheiding biedt ademTIJD ook ondersteuning aan…
individuele coaching
herstelbemiddeling
conflictbemiddeling tussen medewerkers op het werk

Veelgestelde vragen

SCHEIDINGSBEMIDDELING

Wie kiest de bemiddelaar?2019-09-27T10:37:47+02:00

De grondslag van de bemiddeling is gelegen in de vrije wil van partijen in geschil om al dan niet in een bemiddelingstraject te stappen. Het is dus een vrije keuze.

Vandaar dat de partijen in alle vrijheid zelf hun bemiddelaar kunnen kiezen.

Wat is scheidings- of familiale bemiddeling?2019-10-12T23:22:11+02:00

De familiale bemiddeling is het onderhandelen bij familiale conflicten, waarbij een neutrale en onafhankelijke bemiddelaar alle partijen in alle vertrouwelijkheid helpt om de dialoog te hervatten, ten einde een gezamenlijk akkoord te vinden welke de belangen van iedereen erkent.

De familiale bemiddeling richt zich zowel op gehuwde als niet gehuwde koppels met betrekking tot de organisatie van hun breuk of met de vereffening van hun goederen, alsook op het recht op persoonlijk contact tussen grootouders, kinderen en kleinkinderen.

Wat is het verschil tussen buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddeling?2019-10-09T19:28:35+02:00

Buitengerechtelijke of vrijwillige bemiddeling:
Op volledig eigen initiatief van de partijen en buiten de rechtbank om.

Gerechtelijke bemiddeling:
Op initiatief van een rechter of van de partijen zelf dewelke reeds voor een rechtbank zijn verschenen en waarbij reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart.
Alle partijen moeten zich op de rechtbank akkoord verklaren met dit verzoek tot gerechtelijke bemiddeling. Wordt er geen akkoord bereikt (tot dit verzoek voor een bemiddeling of tijdens de bemiddeling) dan wordt de gerechtelijke procedure verdergezet.
Voor een gerechtelijke bemiddeling worden er bijkomende administratieve kosten in rekening gebracht.

Wat is een ouderschapsplan?2019-09-30T13:57:23+02:00

Een ouderschapsplan is een overeenkomst voor minderjarige kinderen en onderdeel van een EOT scheidingsovereenkomst waarin de ouders afspraken maken over de uitoefening van hun ouderschap.

Voor samenwonenden is het ouderschapsplan een overeenkomst en een document op zich dat optioneel kan gehomologeerd (afdwingbaar gemaakt) worden door de familierechtbank.

Afspraken over het gezag, verblijf en de kosten zijn wettelijk verplicht voor gehuwde ouders (met of zonder gezamenlijk gezag).

Het ouderschapsplan is een overeenkomst en bestaat uit:

 • hoe de ouders de zorg en opvoeding verdelen
 • hoe de ouders de omgang met de kinderen regelen (verblijfsregeling)
 • hoe de ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze
 • de kosten van de verzorging en opvoeding (onderhoudsbijdrage kind)
 • eventueel bijkomende afspraken
Wat is een EOT?2019-09-30T13:53:33+02:00

Een EOT scheidingsovereenkomst (EOT: Echtscheiding door Onderlinge Toestemming) is een document waarin u en uw partner samen afspraken hebben vastgelegd  die u rondom de echtscheiding gemaakt heeft.

De EOT scheidingsovereenkomst bestaat uit vier deelovereenkomsten:

 • de verdeling van de rekeningen, beleggingen, inboedel,…
 • de woning
 • de kinderen (ouderschapsplan)
 • afspraken rond conflictbeheersing
Wat is een bemiddelaar?2019-10-12T23:23:23+02:00

De bemiddelaar is iemand die de communicatie begeleidt en het bestaande conflict hanteerbaar maakt zodat de partijen zelf een oplossing kunnen vinden en dit buiten de gerechtelijke procedure.

De bemiddelaar bemiddelt zodus een proces waarbij hij partijen helpt om hun meningsverschillen of belangentegenstellingen op te lossen. De bemiddelaar wordt door alle partijen aanvaard in zijn rol.

De bemiddelaar heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid en is steeds onpartijdig.

Het proces van bemiddeling werkt aan de hand van een aantal werkingsprincipes:

Vrijwilligheid

De betrokken partijen kunnen in de bemiddeling vrijwillig in- en uitstappen.

Vertrouwelijkheid

Elk gesprek gebeurt strikt vertrouwelijk!

Neutraliteit

De bemiddelaar stelt zich neutraal (of beter: meerzijdig partijdig) op. De bemiddelaar kiest geen partij en is er voor alle partijen. Hij houdt hun beide belangen in het oog en zorgt ervoor dat het evenwicht tussen de partijen niet verstoord wordt.

Transparantie

De bemiddelaar verduidelijkt aan de direct betrokken partijen zijn rol, zijn mogelijkheden en beperktheden, het doel en de grenzen van het bemiddelingsaanbod. Hij houdt op geen enkel moment informatie achter.

Wat is de gedragscode van een erkend bemiddelaar?2019-10-17T15:19:11+02:00

Een erkend bemiddelaar verbindt zich ertoe de gedragscode opgesteld door de Federale Bemiddelingscommissie op grond van art. 1727 § 6 7° van het Ger. Wetboek, te eerbiedigen.

Deze gedragscode werd vastgesteld bij beslissing van 18 oktober 2007 “betreffende de gedragscode van de erkende bemiddelaar” en gepubliceerd op de website van de Federale Bemiddelingscommissie.

De gedragscode is geïnspireerd op de Europese gedragscode voor de bemiddelaars en bevat de algemene internationaal aanvaarde basisregels betreffende bemiddeling.

Lees hier de gedragscode.

Wat is bemiddeling?2019-09-27T10:42:52+02:00

Bemiddeling is een middel om moeilijke situaties of conflicten op te lossen waarbij een derde, de bemiddelaar, de onderhandelingen tussen partijen stuurt met de bedoeling om samen tot een oplossing te komen, gedragen door alle partijen.

De bemiddelaar organiseert, begeleidt en stuurt het bemiddelingsproces. Hij is onafhankelijk en onpartijdig. Hij luistert naar elke partij en probeert door middel van communicatietechnieken de dialoog tussen de partijen terug op gang te brengen. Hij helpt hen vervolgens zelf een oplossing voor hun conflict  te vinden. De partijen onderhandelen rechtstreeks met elkaar. De bemiddelaar legt geen beslissing op maar vergemakkelijkt het proces. Bemiddeling is steeds een vertrouwelijk proces.

Verschil EOT vs EOO2019-09-30T13:58:54+02:00

Bij een Echtscheiding bij Onderlinge Toestemming (EOT) regelen de partners zelf – eventueel met de hulp van een bemiddelaar – de afspraken over de kinderen, het huis en de goederen. Overleg staat hier centraal, wat uiteraard de kinderen en de verdere relatie tussen de partners ten goede komt.

Bij een Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting (EOO) is er een procedure met advocaten voor de rechtbank. De rechter beslist over de kinderen, het huis en de goederen wanneer partijen er niet uit raken. Vaak resulteert dit in een vechtscheiding met een jarenlange pijnlijke en dure procedureslag, waarvan vooral de kinderen de dupe zijn.

Hoeveel kost een scheiding via bemiddeling?2019-10-12T23:24:48+02:00

De kosten van een scheidingsbemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, ook zal er met onderstaande kosten rekening moeten worden gehouden:

 • kosten bemiddelaar voor de opmaak van de scheidingsovereenkomst en/of ouderschapsplan
  • indien een scheidingsbemiddeling bij ademTIJD wordt opgestart worden er bijkomende kosten vermeden van een advocaat en deurwaarder
 • kosten notaris (erelonen en aktekosten) en kosten registratie in geval van een woning, zijn afhankelijk van…
  • men verkoopt de woning
  • men behoudt de woning samen in onverdeeldheid
  • één van de partners koopt de woning in
 • kosten gemeente voor de benodigde documenten (meestal gratis)
  • uittreksel huwelijksakte
  • uittreksel geboorteakte van u beiden (+ de kinderen indien van toepassing)
  • bewijs van nationaliteit met vermelding van woonst van u beiden
 • kosten rechtbank (rolrecht eerste aanleg): 165€ + 20€ bijdrage fonds tweedelijnsbijstand (dd. 30/9/2019)
 • kosten boekhouder en/of bedrijfsrevisor in geval van eigen zaak

Na de scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten… zoals de verhuis, het inrichten van de nieuwe woning, de schatting van de oude woning, de verkoop van de oude woning, het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening….

De kosten voor uw scheiding kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Deze kosten betreffen dan voornamelijk de kosten bij het inschakelen van een bemiddelaar. 

Coaching en bemiddeling… kan dit samen?2019-09-27T10:40:43+02:00

NEEN, dit kan jammer genoeg niet!

ademTIJD als bemiddelaar stelt zich steeds meerzijdig partijdig op, wat betekent dat er ZONDER VOORKENNIS of VOOROORDEEL beurtelings en met een even grote betrokkenheid geluisterd zal worden naar de behoeften, verlangens en bezorgdheden van alle partijen.

Een bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden BUITEN DE CONTEXT  van de bemiddeling.

Indien er met één van de partijen reeds 1 of meerdere coach sessies zijn opgestart, dan kan ademTIJD als NEUTRALE en ONPARTIJDIGE bemiddelaar zich niet meer meerzijdig partijdig opstellen.

Klanten welke coach sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor bemiddeling.

Klanten welke bemiddeling  sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor coaching.

 

 

Advocaat of bemiddelaar?2019-09-24T10:10:59+02:00

Of u een advocaat of een bemiddelaar inschakelt bij een echtscheiding hangt af van een aantal zaken:

 • praten jullie nog met elkaar?
 • wensen jullie samen tot een overeenkomst te komen?
 • zijn er reeds éénzijdige stappen genomen?
 • bent u gedagvaard?

ALGEMEEN

Wat met de verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid?2019-09-22T10:00:46+02:00

ademTIJD is NIET verantwoordelijk noch aansprakelijk voor ongevallen en/of letsel(s) en verlies/beschadiging van goederen.
ademTIJD biedt een luisterend oor, geen pasklare antwoorden en of oplossingen, noch financiële of materiële hulp… eveneens wordt het recht behouden om een klant van behandeling uit te sluiten.

Wat doe ik als ik onvoorzien later zal zijn / in de file sta?2019-09-22T09:46:09+02:00

Wanneer je onvoorzien later aanwezig zal zijn op een afspraak, gelieve me dan meteen telefonisch te contacteren op het nummer 0478/769.141

De mogelijkheid bestaat dan dat de gemaakte afspraak moet worden ingekort aan hetzelfde geldende tarief of geannuleerd. 

Gemiste afspraken, die niet 24 uur op voorhand werden aangekondigd, zullen VOLLEDIG worden aangerekend.

 

Minderjarig?2019-09-22T10:31:16+02:00

Minderjarigen (onder 18 jaar) worden enkel toegelaten bij aanwezigheid van ouder of voogd.

Is er parking voorzien?2019-10-05T11:40:57+02:00

Er is steeds voldoende plaats om te parkeren in de straat of omliggende straten. Hou evenwel rekening met “betalend” of “blauwe zone” parkeren! Parkeren is steeds op eigen risico.

Meer informatie omtrent het parkeerbeleid in Knokke-Heist kan u terugvinden via deze link.

De praktijk van ademTIJD is eveneens makkelijk bereikbaar via het openbaar vervoer. Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen en beschikt ook over 2 parkings (Stationsplein en Scheurleg).

Een routebeschrijving naar de praktijk van ademTIJD kan makkelijk via deze link van Google Maps.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Parking omgeving ademTIJD
Is er openbaar vervoer aanwezig in de buurt?2019-10-05T11:40:00+02:00

De Lijn: bus

De bushalte “F. Timmermansstraat” van lijnnummer 3 (Ramskapelle / Heist / Knokke) ligt op 50m van de praktijk.

Klik op onderstaande afbeelding voor een groter formaat…

Openbaar vervoer, bushaltes, ademTIJD

Andere informatie van De Lijn voor Knokke-Heist en omgeving (bus, belbus, kusttram) kan je via deze link terugvinden.

Het netplan voor West-Vlaanderen vind je terug via deze link.

NMBS: trein

Knokke-Heist telt 3 NMBS-stations: Knokke, Duinbergen, Heist. Om het uur hebt u er een rechtstreekse trein van en naar Brugge, Gent, Brussel en Leuven. In het hoogseizoen rijdt u om het halfuur van of naar Brugge. 

Het station van Heist is slechts op 500m (6 minuten) wandelen van de praktijk.
Via deze link plan je jouw treinreis.

Hoe kan ik een gemaakte afspraak annuleren?2019-09-22T09:41:23+02:00

Als je een afspraak maakt, dan reserveert ademTIJD voor jou exclusief tijd en ruimte, dus wordt er verwacht dat je ook langskomt.

Een afspraak uitstellen of annuleren kan uitsluitend telefonisch op het nummer 0478/769.141 en dit minstens 48 uur vooraf!
Indien dit voorkomt binnen de 48 uur voor de afspraak, wordt er een vergoeding gevraagd om 50% van deze uitgestelde of geannuleerde sessie te betalen.

Gemiste afspraken, die niet 24 uur op voorhand werden aangekondigd, zullen VOLLEDIG worden aangerekend.

Hoe kan ik betalen?2019-10-12T23:26:32+02:00

ademTIJD werkt steeds directe betaling, na afloop van een gesprek.

Je kan cash afrekenen of betalen via de app van Bancontact/Payconiq, er is weliswaar géén betaalterminal aanwezig.

GSM uit!2019-09-22T09:57:23+02:00

Respecteer je eigen vrijheid om te spreken en te luisteren tijdens een gesprek en/of therapie door je GSM op voorhand uit te schakelen.