BEGELEIDING
BEMIDDELING
ADVIES

erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar
Integrale Life & Business Coach

FAQ - BEMIDDELING

Coaching en bemiddeling... kan dit samen?

NEEN, dit kan jammer genoeg niet!


ademTIJD als bemiddelaar stelt zich steeds meerzijdig partijdig op, wat betekent dat er ZONDER VOORKENNIS of VOOROORDEEL beurtelings en met een even grote betrokkenheid geluisterd zal worden naar de behoeften, verlangens en bezorgdheden van alle partijen.


Een bemiddelaar is een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk - wat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden BUITEN DE CONTEXT van de bemiddeling.


Indien er met één van de partijen reeds 1 of meerdere coach sessies zijn opgestart, dan kan ademTIJD als NEUTRALE en ONPARTIJDIGE bemiddelaar zich niet meer meerzijdig partijdig opstellen.


Klanten welke coach sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor bemiddeling.

Klanten welke bemiddeling sessies hebben opgestart bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor coaching TIJDENS hun bemiddelingsproces.

Wat is het verschil tussen relatie bemiddeling en relatietherapie?

Relatiebemiddeling (via een familiaal bemiddelaar), is het begeleiden van koppels met relatieproblemen, die nog geen duidelijke beslissing hebben genomen, om hun spanningsvelden in de relatie duidelijk in kaart te brengen.

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over de relatie nog een optie is dan kan relatiebemiddeling een oplossing zijn.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, krijgen partners een goed zicht op hun relatie en hoe elk de bestaande problemen ervaart (onderliggende behoeftes en verlangens bespreekbaar maken). Hiermee kunnen ze dan samen beslissen of ze hun relatie nog een kans willen geven en onder welke voorwaarden.

Relatiebemiddeling kan in veel gevallen relatieproblemen oplossen, zodat met nieuwe moed men verder kan bouwen aan de relatie.

Relatiebemiddeling kan dus leiden tot 3 keuze mogelijkheden:

 • opnieuw volop voor de relatie gaan

 • kiezen voor een tijdelijke afkoelingsperiode

 • beslissen om uit elkaar te gaan

De bemiddelaar kan de partners op hun vraag desgewenst doorverwijzen naar een relatietherapeut voor verdere opvolging.

Relatietherapie (via een relatietherapeut), is het begeleiden van koppels die hun relatie nog een kans willen geven door hen te leren hoe ze in hun relatie kunnen omgaan met spanningen en conflicten.

Relatietherapie kan via een doorgaans langer begeleidingstraject partners begeleiden om te werken aan hun relatie.

Wie kiest de bemiddelaar bij een bemiddeling?

De grondslag van de bemiddeling is gelegen in de vrije wil van partijen in geschil om al dan niet in een bemiddelingstraject te stappen. Het is dus een vrije keuze.

Vandaar dat de partijen in alle vrijheid samen hun bemiddelaar kunnen kiezen.

Wat is het verschil tussen buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddeling?

 • Buitengerechtelijke of vrijwillige bemiddeling:
  Op volledig eigen initiatief van de partijen en buiten de rechtbank om.

 • Gerechtelijke bemiddeling:
  Op initiatief van een rechter of van de partijen zelf dewelke reeds voor een rechtbank zijn verschenen en waarbij reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart.


Opgelet!

Het is belangrijk erop te wijzen dat bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt, ook in het geval van gerechtelijke bemiddeling. Niemand kan worden verplicht tot deelname aan bemiddeling.


Maar, wat is dan de verplichte gerechtelijke bemiddeling (Art. 1734 G.W.)?

Net als vroeger kan de rechter - op vraag van alle partijen of op eigen initiatief maar met akkoord van de partijen - een gerechtelijke bemiddeling bevelen. Dit kan in elke stand van het geding, zolang de zaak niet in beraad is genomen.

Belangrijke nieuwigheid is dat de rechter de gerechtelijke bemiddeling ook kan bevelen als niet alle partijen daarmee akkoord zijn.

Hij kan dit bevelen als hij meent dat verzoening echt wel mogelijk is. Hij doet dat ambtshalve of op vraag van een partij.

Hij kan dat doen op:

 • de inleidingszitting (de eerste zitting van het proces voor de rechtbank)

 • op een zitting waarop de zaak wordt verdaagd naar een nabije datum

 • op een zitting, die ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op die van de neerlegging van de eerste conclusies van de verweerder, is bepaald.


Hij kan die gerechtelijke bemiddeling enkel bevelen na het horen van de partijen. En wanneer blijkt dat geen enkel partij gerechtelijke bemiddeling ziet zitten, kan hij de bemiddeling niet bevelen.

Tegen het bevel tot gerechtelijke bemiddeling staat geen rechtsmiddel open. De opstart van de gerechtelijke bemiddeling kan dus niet op die manier vertraagd worden.

Maximum termijn voor een gerechtelijke bemiddeling is 6 maand, maar mits onderlinge toestemming van de partijen kan men verzoeken tot een nieuwe termijn of vragen dat de bemiddelingsprocedure wordt voortgezet.


Ter info:

Conclusietermijnen zijn de data waarop de partijen hun conclusies (schriftelijk document met de argumenten van de advocaat) bezorgen op de griffie en aan de tegenpartij.


Als je procedure ingewikkeld is of als je het niet eens geraakt met je tegenpartij, kan de zaak niet op de inleidingszitting worden gepleit. Je maakt dan je standpunt duidelijk via conclusies.


De rechter bepaalt op de inleidingszitting de datum waarop de partijen kunnen pleiten (bijvoorbeeld over 8 maanden).

Voordien krijgt iedere partij de mogelijkheid om 1 of meerdere conclusies te schrijven. Om iedere partij de kans te geven om zijn argumenten rustig voor te bereiden, worden bij het begin van de procedure conclusietermijnen afgesproken. Daarbij wordt rekening gehouden met de pleitdatum.

De verweerder schrijft als eerste zijn/haar conclusie, want de eiser heeft zijn/haar standpunt al duidelijk gemaakt in de dagvaarding of het verzoekschrift.

Wat is NIET inbegrepen in het tarief van bemiddeling?

De kosten van een bemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, ook zal er met onderstaande (eventuele) bijkomende kosten rekening moeten worden gehouden.

OPGELET, deze lijst is niet limitatief, andere kosten kunnen eveneens aangerekend worden.


 • Fonds voor tweedelijnsbijstand (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
  bij het neerleggen van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er een bijdrage betaald worden voor het fonds van tweedelijnsbijstand (artikel FOD Justitie).


 • Rolrechten of Griffierechten (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
  bij het laten homologeren (uitvoerbaar maken van een overeenkomst bij akte) van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er steeds een rolrecht betaald worden (artikel FOD Justitie).


 • Notaris:

  • uittreksel huwelijksakte

  • alle kosten bij een eventuele inkoop van een onroerend goed (notariële akte, miserietaks, ...).


 • Gemeente:
  alle kosten voor benodigde documenten...

 • uittreksel geboorteaktes (+ de kinderen indien van toepassing)

 • bewijs van nationaliteit met vermelding van woonst


 • Fiscalist(en)/boekhouder(s):
  alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij een externe fiscalist/boekhouder.


 • Deskundige(n)/expert(s):
  alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe deskundigen en/of experts.


 • Gerechtsdeurwaarder(s):
  alle kosten voor eventuele gerechtelijke invordering(en) via een gerechtsdeurwaarder.


 • Gerechtelijke bemiddeling:
  bijkomende administratieve kosten voor gerechtelijke bemiddeling.


 • Bij verplichte verschijning van de bemiddelaar op de rechtbank:
  indien de bemiddelaar op vraag van de rechter/rechtbank/wet moet verschijnen op de rechtbank, dan worden er aanwezigheid- en wachttijden evenals verplaatsingskosten (heen & terug) aangerekend.


 • Gerechtskosten:
  in alle tarieven voor bemiddeling zijn gerechtskosten NIET inbegrepen.


 • Andere:
  Na een scheiding zijn er vaak ook nog andere kosten... zoals de verhuis, het inrichten van de nieuwe woning, de schatting van de oude woning, de verkoop van de oude woning, het afsluiten van een nieuwe hypothecaire lening....


Rechtsbijstandverzekeringen!

De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.


Meer info?

Wil je meer weten over het wetgevende kader rond de kosten van een bemiddeling, lees dan zeker even dit bericht van de Federale Bemiddelingscommissie.

Hoe wordt het tarief bepaald bij bemiddeling?

Hoeveel gesprekken zijn er nodig?

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt, blijft er steeds het daarvoor geldende tarief te betalen.


Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

Wie moet er betalen bij bemiddeling?

Bij bemiddeling betaalt elk partij mee in het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij het begin van de gesprekken.

Wat is een dading?

Een dading is een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meerdere partijen die een geschil (conflict) wensen te beëindigen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen. Dit moet niet noodzakelijk een juridisch geschil zijn, een meningsverschil over feitelijkheden volstaat.


Eenmaal een dading is opgesteld, kunnen de partijen niet op hun gemaakte afspraken terugkomen, behoudens wederzijds akkoord. Een dading bindt immers de partijen op definitieve wijze.


Indien één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere partij zich verweren door te wijzen op het bestaan van de dading (exceptie van dading). Aangezien een dadingsovereenkomst als doel heeft een geschil definitief te beëindigen, is het uitgesloten dat partijen de afspraken nog voor de rechtbank brengen.


Via de rechtbank kan men een dading omzetten in een akkoordvonnis zodat deze uitvoerbare kracht verkrijgt.

Waarom of wanneer zijn er dossierkosten bij bemiddeling?

Het opmaken van een overeenkomst (bij ruzie bemiddeling een dading of bij echtscheidingsbemiddeling een EOT of ouderschapsovereenkomst) brengt steeds dossierkosten met zich mee omdat deze volledig uitgeschreven overeenkomst conform aan alle voorwaarden, na ondertekening door alle partijen, wordt neergelegd bij de daarvoor bevoegde rechtbank om daarna door de rechter omgezet te worden in een akkoordvonnis zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht verkrijgt.


Indien er geen overeenkomst (bij ruzie bemiddeling een dading of bij echtscheidingsbemiddeling een EOT of ouderschapsovereenkomst) moet worden opgemaakt, dan zijn er natuurlijk ook geen dossierkosten hieromtrent.ssen twee of meerdere partijen die een geschil (conflict) wensen te beëindigen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen. Dit moet niet noodzakelijk een juridisch geschil zijn, een meningsverschil over feitelijkheden volstaat.


Eenmaal een dading is opgesteld, kunnen de partijen niet op hun gemaakte afspraken terugkomen, behoudens wederzijds akkoord. Een dading bindt immers de partijen op definitieve wijze.


Indien één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere partij zich verweren door te wijzen op het bestaan van de dading (exceptie van dading). Aangezien een dadingsovereenkomst als doel heeft een geschil definitief te beëindigen, is het uitgesloten dat partijen de afspraken nog voor de rechtbank brengen.


Via de rechtbank kan men een dading omzetten in een akkoordvonnis zodat deze uitvoerbare kracht verkrijgt.

Heb ik recht op rechtsbijstand via mijn verzekering bij bemiddeling?

De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Neem hiervoor contact op met je verzekeringskantoor of verzekeringsmakelaar.

Wat is Rechtsbijstand of pro-Deo bemiddeling?

Indien er onvoldoende inkomsten beschikbaar zijn kan men toch beroep doen op een bemiddelaar via rechtsbijstand, waarbij de overheid een deel of alle kosten op zich neemt. Om op rechtsbijstand via de overheid beroep te kunnen doen mag het inkomen echter niet te hoog zijn, eveneens zijn er strikte voorwaarden. Meer informatie (dd. sept. 2020) betreffende over wie zich kan beroepen op rechtsbijstand, de voorwaarden en de inkomensgrenzen.


Indien 1 of meerdere partijen voldoen aan de voorwaarden kan er een verzoekschrift worden opgesteld en ingediend bij het Bureau van Rechtsbijstand.unnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Neem hiervoor contact op met je verzekeringskantoor of verzekeringsmakelaar.

Wat is een EOT?

Een EOT scheidingsovereenkomst (Echtscheiding door Onderlinge Toestemming) is een document waarin jij en je partner samen afspraken hebben vastgelegd rondom de echtscheiding.


De EOT scheidingsovereenkomst bestaat uit vier deelovereenkomsten:

 • de verdeling van de rekeningen, beleggingen, inboedel,…

 • de woning

 • de kinderen (ouderschapsovereenkomst)

 • afspraken rond conflictbeheersing

Kies ik voor een advocaat of een bemiddelaar bij een (echt)scheiding?

Alle info hieromtrent vind je hier terug.

Wat is het verschil tussen EOT en EOO?

Bij een Echtscheiding bij Onderlinge Toestemming (EOT) regelen de partners zelf – met de hulp van een bemiddelaar – de afspraken over de kinderen, het huis en de goederen.


Bij een Echtscheiding door Onherstelbare Ontwrichting (EOO) is er een procedure met advocaten voor de rechtbank. De rechter beslist over de kinderen, het huis en de goederen wanneer partijen er niet uit raken. Vaak resulteert dit in een vechtscheiding met een jarenlange pijnlijke en dure procedureslag, waarvan vooral de kinderen uiteindelijk het slachtoffer worden.

Wat is een ouderschapsovereenkomst?

Een ouderschapsovereenkomst is een overeenkomst voor gemeenschappelijke minderjarige kinderen en onderdeel van een EOT scheidingsovereenkomst waarin de ouders afspraken maken over de uitoefening van hun ouderschap.


Afspraken over het gezag, verblijf en de kosten zijn wettelijk verplicht voor gehuwde ouders.


Een ouderschapsovereenkomst bestaat uit:

  • hoe de ouders de zorg en opvoeding verdelen

  • hoe de ouders de omgang met de kinderen regelen (verblijfsregeling)

  • hoe de ouders elkaar informatie geven over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze

  • de kosten van de verzorging en opvoeding (onderhoudsbijdrage kind)

  • eventueel bijkomende afspraken

Wat is een ouderschapsplan?

Het woord 'ouderschapsplan' verwart men vaak met 'ouderschapsovereenkomst'.
Een ouderschapsplan (een onderdeel van de ouderschapsovereenkomst) is een moreel engagement tussen de ouders waarin zij afspreken om samen te overleggen over alle opvoedings- en zorgtaken die hun kinderen, rechtstreeks aanbelangen. Het welzijn van de kinderen staat dus meer dan centraal in het ouderschapsplan!

In het ouderschapsplan kan het gaan over de normen en waarden die de ouders hun kinderen willen meegeven tot bijvoorbeeld wie er zal meegaan naar het schoolfeest dit jaar. een ander voorbeeld is dat de ouders afspreken om elkaar wekelijks op de hoogte te houden van het doen en laten van de kinderen.

Het beste ouderschapsplan is er eentje dat dynamisch is, maw een mee-groei-plan. Het plan verandert namelijk naargelang de leeftijd en/of de wensen en behoeften van de kinderen. Ouders voorzien een initieel kader met daarin de basis, dat ze op latere tijdstippen kunnen aanvullen of aanpassen. Het kijkt maw naar de toekomst, ouders behouden immers de dialoog na de scheiding en de betrokkenheid naar de kinderen.

Kan een EOT later (na scheiding) worden aangepast?

Ja natuurlijk... doch enkel in onderling overleg via bemiddeling en niet meer over de eerder gemaakte afspraken van vereffening en verdeling! Een nieuw ouderschapsbemiddeling kan immers ontstaan bij situaties zoals een nieuwe partner, een nieuw samengesteld gezin of ouder wordende kinderen. De verblijfsregeling of de kostenregeling kan eveneens herbekeken worden... maar meestal met fiscale gevolgen.


Tenslotte zal de rechter steeds een beslissing nemen in het belang van het kind.

Is een notaris nog nodig bij een scheidingsbemiddeling?

Enkel wanneer jullie beide eigenaar zijn van een huis (onroerend goed), dient een notaris te worden geraadpleegd.


Een bezoek aan de notaris is noodzakelijk om de afspraken die werden aangegaan (eventuele inkoop) tijdens het bemiddelingsgesprek ivm het huis, in een notariële akte neer te schrijven.

Kunnen samenwonenden, bij scheiding, ook beroep doen op een bemiddelaar?

Jawel, zowel gehuwden als feitelijk en wettelijk samenwonenden kunnen bij een familiaal bemiddelaar terecht voor scheidingsbemiddeling.


 • Gehuwden:
  waarbij het huwelijk werd afgesloten voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand


 • Feitelijk samenwonenden:
  vraagt totaal geen formaliteiten.


 • Wettelijk samenwonenden:
  vereist een verklaring daartoe aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, wat enkel kan op voorwaarde dat geen van de partners reeds gehuwd is.

Welke documenten heb je nodig bij bemiddeling (echt)scheiding?

Alle deze documenten moeten in één van de drie landstalen zijn opgemaakt (Nederlands, Frans of Duits)!


 • Uittreksel van de HUWELIJKSAKTE:
  Niet ouder dan 6 maand!
  Aanvragen bij het gemeentebestuur waar het huwelijk werd voltrokken of via "Mijn Burgerprofiel".


 • Indien gehuwd en afgesloten, kopij van de LAATSTE HUWELIJKSOVEREENKOMST:
  Niet ouder dan 6 maand!
  Aanvragen bij de notaris waar deze akte werd opgemaakt.


 • Indien ongehuwd (feitelijk of wettelijk samenwonenden) en afgesloten, kopij van het LAATSTE SAMENLEVINGSCONTRACT:
  Niet ouder dan 6 maand!
  Aanvragen bij de notaris waar deze akte werd opgemaakt.


 • Een uittreksel van de GEBOORTEAKTEN van de ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen:
  Niet ouder dan 6 maand!
  Aanvragen bij het gemeentebestuur van de geboorteplaats of via "Mijn Burgerprofiel".


 • Bewijs (getuigschrift) van WOONPLAATS INSCHRIJVING van de ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen.
  Niet ouder dan 15 dagen!
  Aanvragen bij het gemeentebestuur van woonplaats of via "Mijn Burgerprofiel".


 • Bewijs (getuigschrift) van NATIONALITEIT van de ouders en alle gemeenschappelijke minderjarige kinderen:
  Niet ouder dan 15 dagen!
  Aanvragen bij het gemeentebestuur van woonplaats of via "Mijn Burgerprofiel".

Kan een bemiddelaar adviseren?

Meer info hieromtrent kan je hier terugvinden.

Wat is de rechtsgang?

Alle bemiddelingsgesprekken met als doel het opstellen van een overeenkomst/dading enkel en alleen naar Belgisch recht gehouden, waarbij alle conflictpartijen de Belgische nationaliteit moeten hebben.


Bovendien moet - bij bemiddelingsgesprekken - een conflictpartij welke optreedt als rechtspersoon, zijn statutaire zetel in België gevestigd hebben.

Wat is caucus?

Het kan gebeuren dat een partij terughoudend is om voluit te spreken in aanwezigheid van de andere partij(en).
De bemiddelaar kan dan aan de partijen voorstellen om met elk van hen een afzonderlijk gesprek te hebben (in caucus). Gedurende dergelijke en in tijd evenredig bemeten besloten ontmoeting en met elk van de partijen afzonderlijk, kan de bemiddelaar in vertrouwen genomen worden voor hetgeen niet kan of mag gezegd worden in de aanwezigheid van de andere partij(en), om welke reden ook.


Alles wat in caucus gezegd werd, zal vertrouwelijk blijven tussen de bemiddelaar en de betreffende partij, tenzij deze ermee instemt bepaalde elementen toch in het debat te brengen. Deze gelijke behandeling van partijen en vertrouwelijkheid is nodig om de neutraliteit van de bemiddelaar volkomen te vrijwaren.


Niettemin zal de bemiddelaar door het verworven breder inzicht wel de bemiddeling beter kunnen sturen en blokkeringen voorkomen of oplossen met gepaste interventies. Het oordeelkundig gebruik ervan door de bemiddelaar kan vaak voor een doorbraak zorgen in een bemiddelingsgesprek.

Wat is geweld op het werk?

Onder geweld of agressie op het werk vallen alle situaties waarbij een medewerker psychisch of fysiek wordt bedreigd of aangevallen bij de uitvoering van het werk. Werknemers die ermee te maken krijgen, voelen zich bang, onzeker en onveilig.

Wat is pesten op het werk?

Van pesten op de werkvloer is sprake wanneer een medewerker het doelwit van anderen is. De medewerker krijgt herhaaldelijk en gedurende langere tijd te maken met onrechtmatige gedragingen zoals intimidatie, verbaal en/of fysiek aangevallen worden, sociaal geïsoleerd worden of vernederende taken moeten verrichten.


Dit allemaal leidt tot aantasting van zijn persoonlijkheid, waardigheid en zijn fysieke of psychische integriteit.


ademTIJD | Dirk Demolder
erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar
Integrale Life & Business Coach

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
Tel 0470 / 27.61.27

E-mail info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2021
Alle rechten voorbehouden

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden