BEGELEIDING
BEMIDDELING
ADVIES


bij spanningen
moeilijke momenten
en conflict situaties

FAQ - BEMIDDELING

Bij bemiddeling, zich INDIVIDUEEL voorafgaand of tijdens laten adviseren/coachen door ademTIJD... kan dit?

NEEN, dit kan jammer genoeg niet!


ademTIJD als hoedanigheid van bemiddelaar stelt zich steeds meerzijdig partijdig op, wat betekent dat er ZONDER VOORKENNIS of VOOROORDEEL beurtelings en met een even grote betrokkenheid geluisterd zal worden naar de behoeften, verlangens en bezorgdheden van ALLE partijen.


Een bemiddelaar is immers een onpartijdige en neutrale persoon die de dialoog tussen de partijen (terug) op gang brengt. Alles wat tijdens een bemiddeling gezegd of uitgewisseld wordt, is strikt vertrouwelijk - wat wil zeggen dat het niet gebruikt kan worden BUITEN DE CONTEXT van de bemiddeling.


Indien er één van de partijen zich reeds heeft laten adviseren of persoonlijk laten begeleiden door ademTIJD, dan kan ademTIJD als NEUTRALE en ONPARTIJDIGE bemiddelaar zich niet meer meerzijdig partijdig opstellen.


 • Klanten welke zich reeds heeft laten adviseren of persoonlijk laten begeleiden bij ademTIJD zijn dus uitgesloten voor bemiddeling.

 • Klanten welke bemiddeling sessies bij ademTIJD hebben opgestart zijn dus uitgesloten voor conflictadvies of persoonlijke begeleiding TIJDENS hun bemiddelingstraject.

Wie kiest de bemiddelaar bij een bemiddeling?

De grondslag van de bemiddeling is gelegen in de vrije wil van partijen in geschil om al dan niet in een bemiddelingstraject te stappen. Het is dus een vrije keuze. Vandaar dat de partijen in alle vrijheid samen hun bemiddelaar kunnen kiezen.

Wat is het verschil tussen een bemiddelaar en een advocaat?

EEN BEMIDDELAAR:

 • Werkt voor beide partijen

 • Neutraal en onpartijdig, kiest geen partij

 • Informeert en helpt alle betrokkenen zelf hun oplossing uit te werken

 • Focus op de belangen van alle betrokkenen

 • Faciliteert zodat alle betrokkenen zelf, samen een duurzame oplossing uitwerken waar ze kunnen achter staan

 • Het resultaat is een bemiddelingsovereenkomst die kan gehomologeerd worden waardoor het de uitvoeringskracht van vonnis krijgt, het is dus niet de rechter die een uitspraak doet!

 • 1 kost voor alle partijen samenEEN ADVOCAAT:

 • Werkt voort één cliënt

 • Is partijdig, pleit (kiest) voor zijn eigen cliënt

 • Geeft raad en verdedigt zijn eigen cliënt

 • Focus op het belang van zijn eigen cliënt

 • Pleit opdat zijn eigen cliënt zou winnen

 • Het resultaat is een uitspraak (beslissing) voor en door de rechter (enkel gebaseerd op voorgelegde feiten, bewijzen en overeenkomstig de wet)

 • Kost voor 1 cliënt

Wat is het verschil tussen relatiebemiddeling en relatietherapie?

Relatiebemiddeling (via een familiaal bemiddelaar), is het begeleiden van koppels met relatieproblemen, die nog geen duidelijke beslissing hebben genomen, om hun spanningsvelden in de relatie duidelijk in kaart te brengen.

Heel wat mensen starten een scheiding zonder dat ze vooraf samen ernstig met elkaar over hun relatie gepraat hebben. Wanneer praten over de relatie nog een optie is dan kan relatiebemiddeling een oplossing zijn.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, krijgen partners een goed zicht op hun relatie en hoe elk de bestaande problemen ervaart (onderliggende behoeftes en verlangens bespreekbaar maken). Hiermee kunnen ze dan samen beslissen of ze hun relatie nog een kans willen geven en onder welke voorwaarden.

Relatiebemiddeling kan in veel gevallen relatieproblemen oplossen, zodat met nieuwe moed men verder kan bouwen aan de relatie.

Relatiebemiddeling kan dus leiden tot 3 keuze mogelijkheden:

 • Opnieuw volop voor de relatie gaan

 • Kiezen voor een tijdelijke afkoelingsperiode

 • Beslissen om uit elkaar te gaan


Relatietherapie (via een relatietherapeut), is het begeleiden van koppels die hun relatie nog een kans willen geven door hen te leren hoe ze in hun relatie kunnen omgaan met spanningen en conflicten.
Relatietherapie kan via een doorgaans langer begeleidingstraject partners begeleiden om te werken aan hun relatie.

ademTIJD kan de partners op hun vraag desgewenst doorverwijzen naar een relatietherapeut voor verdere opvolging.

Wat is het verschil tussen buitengerechtelijke en gerechtelijke bemiddeling?

 • Buitengerechtelijke of vrijwillige bemiddeling:
  Op volledig eigen initiatief van de partijen en buiten de rechtbank om.

 • Gerechtelijke bemiddeling:
  Op initiatief van een rechter of van de partijen zelf dewelke reeds voor een rechtbank zijn verschenen en waarbij reeds een gerechtelijke procedure werd opgestart.


Opgelet!

Het is belangrijk erop te wijzen dat bemiddeling altijd op vrijwillige basis gebeurt, ook in het geval van gerechtelijke bemiddeling. Niemand kan worden verplicht tot deelname aan bemiddeling.


Maar, wat is dan de verplichte gerechtelijke bemiddeling (Art. 1734 G.W.)?

Net als vroeger kan de rechter - op vraag van alle partijen of op eigen initiatief maar met akkoord van de partijen - een gerechtelijke bemiddeling bevelen. Dit kan in elke stand van het geding, zolang de zaak niet in beraad is genomen.

Belangrijke nieuwigheid is dat de rechter de gerechtelijke bemiddeling ook kan bevelen als niet alle partijen daarmee akkoord zijn.


De rechter kan dit bevelen als hij meent dat verzoening echt wel mogelijk is. Hij doet dat ambtshalve of op vraag van een partij.


De rechter kan dat doen op:

 • De inleidingszitting (de eerste zitting van het proces voor de rechtbank)

 • Op een zitting waarop de zaak wordt verdaagd naar een nabije datum

 • Op een zitting, die ten laatste op de laatste dag van de maand die volgt op die van de neerlegging van de eerste conclusies van de verweerder, is bepaald.


Hij kan die gerechtelijke bemiddeling enkel bevelen na het horen van de partijen. En wanneer blijkt dat geen enkel partij gerechtelijke bemiddeling ziet zitten, kan hij de bemiddeling niet bevelen.

Tegen het bevel tot gerechtelijke bemiddeling staat geen rechtsmiddel open. De opstart van de gerechtelijke bemiddeling kan dus niet op die manier vertraagd worden.

Maximum termijn voor een gerechtelijke bemiddeling is 6 maand, maar mits onderlinge toestemming van de partijen kan men verzoeken tot een nieuwe termijn of vragen dat de bemiddelingsprocedure wordt voortgezet.


Ter info:

Conclusietermijnen zijn de data waarop de partijen hun conclusies (schriftelijk document met de argumenten van de advocaat) bezorgen op de griffie en aan de tegenpartij.


Als je procedure ingewikkeld is of als je het niet eens geraakt met je tegenpartij, kan de zaak niet op de inleidingszitting worden gepleit. Je maakt dan je standpunt duidelijk via conclusies.


De rechter bepaalt op de inleidingszitting de datum waarop de partijen kunnen pleiten (bijvoorbeeld over 8 maanden).

Voordien krijgt iedere partij de mogelijkheid om 1 of meerdere conclusies te schrijven. Om iedere partij de kans te geven om zijn argumenten rustig voor te bereiden, worden bij het begin van de procedure conclusietermijnen afgesproken. Daarbij wordt rekening gehouden met de pleitdatum.

De verweerder schrijft als eerste zijn/haar conclusie, want de eiser heeft zijn/haar standpunt al duidelijk gemaakt in de dagvaarding of het verzoekschrift.

Wat zijn dossierkosten bij bemiddeling?


Om een geschreven overeenkomst na een bemiddeling een uitvoerbare kracht te laten krijgen, moet (indien gewenst) een overeenkomst via de rechtbank worden omgezet in een akkoordvonnis OF via de notaris in een notariële akte.


Voor de opmaak van een overeenkomst zijn dossierkosten verbonden, het aangerekend basis forfait per dossier kan je hier terugvinden.

Waarom of wanneer zijn er dossierkosten bij bemiddeling?

Het opmaken van een overeenkomst of dading brengt steeds dossierkosten met zich mee omdat deze volledig uitgeschreven overeenkomst conform aan alle voorwaarden, na ondertekening door alle partijen, meestal wordt neergelegd bij de daarvoor bevoegde rechtbank om daarna door de rechter omgezet te worden in een akkoordvonnis zodat deze overeenkomst een uitvoerbare kracht verkrijgt.


Indien er geen overeenkomst moet worden opgemaakt, dan zijn er natuurlijk ook geen dossierkosten.


Dossierkosten zijn er dus enkel wanneer twee of meerdere partijen die een geschil (conflict) wensen te beëindigen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen v
ia een overeenkomst of dading. Dit moet niet noodzakelijk een juridisch geschil zijn, een meningsverschil over feitelijkheden volstaat.


Eveneens, indien er een dading is opgesteld, kunnen de partijen niet op hun gemaakte afspraken terugkomen, behoudens wederzijds akkoord. Een dading bindt immers de partijen op definitieve wijze.

Indien één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere partij zich verweren door te wijzen op het bestaan van de dading (exceptie van dading). Aangezien een dadingsovereenkomst als doel heeft een geschil definitief te beëindigen, is het uitgesloten dat partijen de afspraken nog voor de rechtbank brengen.

Via de rechtbank kan men een dading omzetten in een akkoordvonnis zodat deze uitvoerbare kracht verkrijgt.

Wie moet er betalen bij bemiddeling?

Bij bemiddeling betaalt elke partij mee in het verschuldigde tarief, tenzij anders wordt afgesproken bij het begin van de gesprekken.

Wat is NIET inbegrepen in het tarief van bemiddeling?

De kosten van een bemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van het dossier, ook zal er met onderstaande (eventuele) bijkomende kosten rekening moeten worden gehouden.

OPGELET, deze lijst is niet limitatief, andere kosten kunnen eveneens aangerekend worden.


 • Fonds voor tweedelijnsbijstand (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
  bij het neerleggen van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er een bijdrage betaald worden voor het fonds van tweedelijnsbijstand (artikel FOD Justitie).


 • Rolrechten of Griffierechten (enkel bij een homologatie of een registratie bij de rechtbank):
  bij het laten homologeren (uitvoerbaar maken van een overeenkomst bij akte) van een overeenkomst bij de rechtbank in voege, moet er steeds een rolrecht betaald worden (artikel FOD Justitie).


 • Notaris:
  alle kosten voor benodigde documenten zoals, uittreksel huwelijksakte, notariële aktes, ...


 • Gemeente:
  alle kosten voor benodigde documenten zoals, uittreksel geboorteaktes, bewijs van nationaliteit, ...


 • Fiscalist(en)/boekhouder(s):
  alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij een externe fiscalist/boekhouder.


 • Deskundige(n)/expert(s):
  alle kosten voor eventuele adviezen/consults die worden ingewonnen bij externe deskundigen en/of experts.


 • Gerechtsdeurwaarder(s):
  alle kosten voor eventuele gerechtelijke invordering(en) via een gerechtsdeurwaarder.


 • Gerechtelijke bemiddeling:
  bijkomende administratieve kosten voor gerechtelijke bemiddeling.


 • Bij verplichte verschijning van de bemiddelaar op de rechtbank:
  indien de bemiddelaar op vraag van de rechter/rechtbank/wet moet verschijnen op de rechtbank, dan worden er aanwezigheid- en wachttijden evenals verplaatsingskosten (heen & terug) aangerekend.


 • Gerechtskosten:
  in alle tarieven voor bemiddeling zijn gerechtskosten NIET inbegrepen.


 • Andere diverse kosten:

- herberekeningen onderhoudsgeld kinderen: 50€ /per berekening (simulatie)

- kopiëen: zwart-wit: 0,50€ /per bladzijde - kleur: 1€ /per bladzijde

- tekstverwerking brieven: 10€ /per bladzijde

- verplaatsingskosten (heen en terug): 1,25€ /per km

- plaatsbezoeken: 75€ /per uur

- aangetekende zendingen: prijs van het stuk

- opvragen van attesten en akten: prijs van het stuk


Rechtsbijstandverzekeringen!

De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.


Meer info?

Wil je meer weten over het wetgevende kader rond de kosten van een bemiddeling, lees dan zeker even dit bericht van de Federale Bemiddelingscommissie.

Hoe wordt het tarief bepaald bij bemiddeling en hoeveel gesprekken zijn er nodig?

Alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% euro aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt, blijft er steeds het daarvoor geldende tarief te betalen.


Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

Wat is een dading?

Een dading is een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meerdere partijen die een geschil (conflict) wensen te beëindigen of een toekomstig geschil wensen te voorkomen. Dit moet niet noodzakelijk een juridisch geschil zijn, een meningsverschil over feitelijkheden volstaat.


Eenmaal een dading is opgesteld, kunnen de partijen niet op hun gemaakte afspraken terugkomen, behoudens wederzijds akkoord. Een dading bindt immers de partijen op definitieve wijze.


Indien één van de partijen zich niet houdt aan de gemaakte afspraken, kan de andere partij zich verweren door te wijzen op het bestaan van de dading (exceptie van dading). Aangezien een dadingsovereenkomst als doel heeft een geschil definitief te beëindigen, is het uitgesloten dat partijen de afspraken nog voor de rechtbank brengen.


Via de rechtbank kan men een dading omzetten in een akkoordvonnis zodat deze uitvoerbare kracht verkrijgt.

Heb ik recht op rechtsbijstand via mijn verzekering bij bemiddeling?

De kosten voor bemiddeling kunnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Neem hiervoor contact op met je verzekeringskantoor of verzekeringsmakelaar.

Wat is Rechtsbijstand of pro-Deo bemiddeling?

Indien er onvoldoende inkomsten beschikbaar zijn kan men toch beroep doen op een bemiddelaar via rechtsbijstand, waarbij de overheid een deel of alle kosten op zich neemt. Om op rechtsbijstand via de overheid beroep te kunnen doen mag het inkomen echter niet te hoog zijn, eveneens zijn er strikte voorwaarden. Meer informatie (dd. sept. 2020) betreffende over wie zich kan beroepen op rechtsbijstand, de voorwaarden en de inkomensgrenzen.


Indien 1 of meerdere partijen voldoen aan de voorwaarden kan er een verzoekschrift worden opgesteld en ingediend bij het Bureau van Rechtsbijstand.unnen door sommige rechtsbijstandverzekeringen geheel of gedeeltelijk vergoed worden.

Neem hiervoor contact op met je verzekeringskantoor of verzekeringsmakelaar.

Wat is de rechtsgang?

Alle bemiddelingsgesprekken met als doel het opstellen van een overeenkomst/dading enkel en alleen naar Belgisch recht gehouden, waarbij alle conflictpartijen de Belgische nationaliteit moeten hebben.


Bovendien moet - bij bemiddelingsgesprekken - een conflictpartij welke optreedt als rechtspersoon, zijn statutaire zetel in België gevestigd hebben.

Wat is een 'in caucus' gesprek?

Het kan gebeuren dat een partij terughoudend is om voluit te spreken in aanwezigheid van de andere partij(en).
De bemiddelaar kan dan aan de partijen voorstellen om met elk van hen een afzonderlijk gesprek te hebben (in caucus). Gedurende dergelijke en in tijd evenredig bemeten besloten ontmoeting en met elk van de partijen afzonderlijk, kan de bemiddelaar in vertrouwen genomen worden voor hetgeen niet kan of mag gezegd worden in de aanwezigheid van de andere partij(en), om welke reden ook.


Alles wat in caucus gezegd werd, zal vertrouwelijk blijven tussen de bemiddelaar en de betreffende partij, tenzij deze ermee instemt bepaalde elementen toch in het debat te brengen. Deze gelijke behandeling van partijen en vertrouwelijkheid is nodig om de neutraliteit van de bemiddelaar volkomen te vrijwaren.


Niettemin zal de bemiddelaar door het verworven breder inzicht wel de bemiddeling beter kunnen sturen en blokkeringen voorkomen of oplossen met gepaste interventies. Het oordeelkundig gebruik ervan door de bemiddelaar kan vaak voor een doorbraak zorgen in een bemiddelingsgesprek.


DEMOLDER Dirk | ademTIJD
Integrale Life en Trauma Coach
erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
E-mail info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2022
Alle rechten voorbehouden
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden