Dirk DEMOLDER
LIFE & CONFLICT COACHING

uw vertrouwenspersoon bij
moeilijke momenten en
conflict situaties

VOORWAARDEN

Contact:

Deze website is eigendom van ademTIJD.
Copyright ademTIJD ®, alle rechten voorbehouden / ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is verboden!
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Contactgegevens kunnen hier teruggevonden worden.

ademTIJD behoudt zich het recht voor om deze pagina aan te passen, het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart je jou uitdrukkelijk akkoord met onderstaande:

Factuur / Tarief voorwaarden:

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen ademTIJD en de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven.

De klant (een natuurlijk- of rechtspersoon), wordt bij ondertekening van een bestelbon/leveringsbon of ontvangst - zonder protest van de factuur - geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

Alle overeenkomsten met ademTIJD worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met ademTIJD of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd om daarvan kennis te nemen.

  • alle geleverde roerende goederen blijven eigendom van ademTIJD zolang de volledige factuur/prijs niet is betaald... het risico met betrekking tot deze roerende goederen gaat evenwel onmiddellijk na de verzending van deze goederen, over op de koper;

  • alle facturen zijn steeds, behoudens andersluidende overeenkomst contant betaalbaar op het kantoor van ademTIJD, gelegen Westkapellestraat 101 te 8300 Knokke-Heist of, via bankoverschrijving op het bankrekeningnr. BE12 0017 8430 4892 (BNP Paribas Fortis).

  • facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest op van 8,5% per maand... bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% (met een minimum van 150,00 Euro), dewelke berekend wordt op basis van het volledige factuurbedrag;

  • niet-betaling op de vervaldag van facturen maakt alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en bevrijdt ademTIJD onmiddellijk van elke verdere uitvoering van zijn verbintenissen;

  • alle tarieven zijn steeds contant te betalen en wordt bij bemiddeling steeds verdeeld onder de partijen (tenzij anders bepaald door de partijen zelf). Bij wanbetaling kan de dienstverlening opgeschort worden totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden, waarbij de totaal verschuldigde som altijd zal verhoogd worden met een verwijlinterest van 8,5% per maand, bovendien is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% (met een minimum van 150,00 Euro), , dewelke berekend wordt op basis van de totaal verschuldigde som;

  • alle gesprekskosten zijn forfaitair en gelden voor 1 uur. Als het gesprek langer duurt betekent ieder begonnen half uur een verhoging van 50% aan het daarvoor geldende tarief. Als het gesprek korter duurt, dan blijft er steeds het daarvoor geldende tarief te betalen. Hoeveel gesprekken er nodig zijn is afhankelijk van de situatie en de bestaande knelpunten.

  • Lees hier eveneens wat NIET inbegrepen is in het tarief bij conflict coaching / bemiddeling (FAQ Life coaching, Wat is NIET inbegrepen in het tarief van bemiddeling?) .

  • Hoogdringende afspraken worden steeds getarifeerd met een toeslag van 50%.

  • ademTIJD is een bedrijf vrijgesteld van BTW, daarom zijn alle tarieven vrij van BTW!


Dirk DEMOLDER | ademTIJD
LIFE & CONFLICT COACHING

uw vertrouwenspersoon bij
moeilijke momenten en conflict situaties

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
E-mail info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2022
Alle rechten voorbehouden

ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen
®, reproductie of (her)gebruik - volledig of gedeeltelijk - ervan is verboden!

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
AnnuleringsbeleidCorona / Covid
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden