BEGELEIDING
BEMIDDELING
ADVIES


bij spanningen
moeilijke momenten
en conflict situaties

VOORWAARDEN

Contact:

Deze website is eigendom van ademTIJD.
Copyright ademTIJD ®, alle rechten voorbehouden / ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen ®
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Contactgegevens kunnen hier teruggevonden worden.

ademTIJD behoudt zich het recht voor om deze pagina aan te passen, het verdient aanbeveling om deze pagina geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart je jou uitdrukkelijk akkoord met onderstaande:

Factuur / Tarief voorwaarden:

Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen ademTIJD en de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer punten, heeft geen invloed op de overige punten, die onverkort van toepassing blijven.

De klant (een natuurlijk- of rechtspersoon), wordt bij ondertekening van een bestelbon/leveringsbon of ontvangst - zonder protest van de factuur - geacht de algemene verkoopsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden.

Alle overeenkomsten met ademTIJD worden beheerst door het Belgisch recht. Ingeval van geschillen met betrekking tot een overeenkomst met ademTIJD of de facturen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd om daarvan kennis te nemen.

a) In geval van VERKOOP roerende goederen en/of diensten:

 • blijven de geleverde goederen eigendom van ademTIJD zolang de volledige prijs niet is betaald... het risico met betrekking tot deze roerende goederen gaat evenwel onmiddellijk na de verzending van deze goederen, over op de koper;

 • de facturen zijn steeds, behoudens andersluidende overeenkomst contant betaalbaar op het kantoor van ademTIJD, gelegen Westkapellestraat 101 te 8300 Knokke-Heist of, via bankoverschrijving op het bankrekeningnr. BE12 0017 8430 4892 (BNP Paribas Fortis).

 • facturen niet betaald op de vervaldag, brengen van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een verwijlintrest op van 8,5% per maand... bovendien is bij niet-betaling op de vervaldag van de factuur, van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% (met een minimum van 150,00 Euro), dewelke berekend wordt op basis van het volledige factuurbedrag;

 • niet-betaling op de vervaldag van facturen maakt alle facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar zonder verdere ingebrekestelling en bevrijdt ademTIJD onmiddellijk van elke verdere uitvoering van zijn verbintenissen.

b) In geval van AANKOOP roerende goederen en/of diensten:

 • heeft de klant het recht zijn bestelling te verbreken of de overeenkomst te annuleren... in dit geval heeft ademTIJD het recht een forfaitaire schadevergoeding te vorderen gelijk aan 30% van het overeengekomen bedrag (onverminderd het recht om een hogere schade te bewijzen), benevens de verplichting de koper eventueel reeds geleverde goederen integraal te laten betalen, en het recht van ademTIJD om verdere uitvoering van verbintenissen op te schorten.

Voorwaarden workshops en opleidingen:

a) Voorwaarden van deelname:

De deelnemer verklaart:

 • dat hij/zij op het ogenblik van de start van de workshop/opleiding de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt;

 • in gezonde fysieke en emotionele toestand te verkeren;

 • het leiderschap van de lesgever te erkennen en te respecteren;

 • het intellectueel eigendomsrecht te respecteren en het materiaal (cursussen, teksten, foto's, tekeningen, slides, e.a. ...) niet zonder schriftelijke toestemming van ademTIJD te gebruiken voor eigen trainingen/blog/workshop/opleiding/verwerking in een website of door te geven aan derden;

 • geen audio opnames, beelden of andere registraties te maken;

 • respect voor de privacy van medecursisten;

 • zelf nota te nemen van het lesmateriaal;

 • de Nederlands taal vloeiend te beheersen.

b) Weigering van deelname:

 • de cursist voldoet niet aan de voorwaarden voor deelname;

 • de cursist heeft in het verleden lesmateriaal gekopieerd zonder schriftelijke toestemming voor eigen trainingen/blog/workshop/opleiding/verwerking in een website of werkt hij/zij samen met iemand die materiaal gekopieerd heeft;

 • de cursist verkondigt op het internet extreme standpunten waardoor spanning kan ontstaan met medecursisten en discussie over het lesmateriaal;

 • de cursist heeft eerder de naam van ademTIJD publiekelijk schade berokkend;

 • de cursist is in het verleden niet komen opdagen voor een workshop/opleiding waarvoor aangemeld, zonder te verwittigen of heeft reeds meer dan 3 aanmeldingen geannuleerd;

 • als voor de aanmelding bijkomende procedures, voorwaarden, bijzondere facturatie of communicatie vereist is, kan deelname op basis van dit extra werk geweigerd worden.

c) Afspraken:

 • de cursist respecteert de buurt, de accommodatie en de medecursisten;

 • de gevolgde workshop/opleiding is geen moment voor persoonlijke marketing naar medecursisten;

 • de cursist bewaakt zijn eigen prikkelniveau en veroorzaakt geen onnodige prikkels bij medecursisten;

 • de cursist respecteert de lesuren en is tijdig aanwezig;

 • GSM/smartphone gebruik is voorzien tijdens de pauzes, niet tijdens de workshop/opleiding;

 • nota nemen op een laptop, tablet of GSM/smartphone wordt niet aangemoedigd, maar is mogelijk voor zover het niet storend is voor de medecursisten;

 • foto’s van het lesmateriaal worden niet genomen.

 • tijdens de workshop/opleiding kan je enkel water meenemen, andere dranken of eten is niet toegestaan in de lesruimtes;

 • de cursist wordt verwacht deel te nemen aan de oefeningen... weigering is steeds mogelijk, teveel weigering belemmert wel het leerproces en dan is het aangewezen de workshop/opleiding te stoppen.

d) Stopzetting:

In het geval de cursist de groep verstoort of het leerproces van andere medecursisten teveel afremt, kan ademTIJD ten allen tijde het initiatief nemen deze cursist uit de workshop/opleiding te verwijderen in het belang van de kwaliteit van het leerproces en de veiligheid van de groep/medecursisten. De niet opgenomen lesgelden worden dan integraal teruggestort.

e) Annulering door de cursist:

In geval van annulering, meer dan 1 maand voor de start van de workshop/opleiding zijn er geen kosten, reeds betaalde bedragen worden integraal teruggestort.

In geval van annulering minder dan 1 maand voor de start van de workshop/opleiding door de cursist zal een vergoeding van 20% van het totale inschrijvingsgeld verschuldigd zijn. Bij annulering door de cursist na de start van de workshop/opleiding of bij niet opdagen is terugstorting niet meer mogelijk.

In geval van een abonnementsformule en/of flexibele les momenten dient de cursist zijn aanwezigheid te melden en wordt de deelname hiervan vooraf bevestigd door ademTIJD.

f) Annulering door ademTIJD:

De organisator en/of ademTIJD behoudt zich het recht toe om:

 • een workshop/opleiding te annuleren in het geval onvoldoende deelnemers werden bereikt, in welk geval het inschrijvingsgeld integraal aan de cursist zal worden terugbetaald;

 • een workshop/opleiding stop te zetten in welk geval de overgebleven dagen/les momenten terugbetaald worden a rato van de niet opgenomen dagen/les momenten.

Een abonnementsformule en/of flexibele les momenten blijven geldig zolang de opleiding/workshop gegeven zal worden.

ademTIJD verbindt er zich toe minstens 1 jaar op voorhand te verwittigen (via de website) als een workshop/opleiding in abonnementsformule en/of flexibele les momenten niet meer zal doorgaan, zodat voldoende tijd is het abonnement op te kunnen gebruiken.

Is er minder dan een jaar opnametijd, dan kunnen de overgebleven dagen terugbetaald worden aan abonnementsprijs, a rato van de niet opgenomen dagen/les momenten.

g) Inschrijvingsgelden:

In het geval de cursist in gebreke blijft om het verschuldigde inschrijvingsgeld te betalen uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder vereiste van ingebrekestelling een verwijlinterest van 1% per maand op de hoofdsom (vanaf de vervaldag) en een forfaitaire schadevergoeding van 10% (met een minimum van 150,00 Euro) verschuldigd zijn..

h) Diverse:

De door de organisator/ademTIJD georganiseerde workshop/opleiding is geen medisch advies en vervangt dit evenmin. De gegeven workshops/opleidingen hebben een aanvullende en ondersteunende functie en vervangen geenszins een medische, psychologische en/of psychiatrische behandeling.

De organisator/ademTIJD is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en/of schade (materieel, noch moreel).

De cursist verklaart de organisator/ademTIJD en de lesgevers te ontheffen van elke aansprakelijkheid/vordering tot schadevergoeding (behoudens opzet of bedrog of schade die valt onder de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid) naar aanleiding van de door hem/haar bijgewoonde workshops/opleidingen.


DEMOLDER Dirk | ademTIJD
Integrale Life en Trauma Coach
erkend Familiaal & Sociaal Bemiddelaar

Westkapellestraat 101
8300 Knokke-Heist
E-mail info@ademtijd.be

Copyright © 2013・2022
Alle rechten voorbehouden
ademTIJD en zijn logo zijn BeNeLux beschermde merknamen

ademTIJD ® - OndNr. BE0673442987
DisclaimersPrivacy en CookiesVoorwaarden